SPIN

28.I. sesja miejska. Obsadzenie mandatu, ślubowanie, uchwalenie planu

Beata Głozak poniedziałek, 24 stycznia 2011, 12:06 Aktualnie, Wydarzenia

W najbliższy piątek 28 stycznia o godz. 10 w sali konferencyjnej siedleckiego urzędu miasta odbędzie się sesja miejska.

Porządek obrad:
1.Otwarcie obrad.
2.Wnioski do porządku obrad.
3.Podjęcie uchwały w sprawie obsadzenia mandatu radnego /p. Maciej Nowak/.
4.Ślubowanie Radnego.
5.Interpelacje i zapytania Radnych.
6.Przyjęcie protokołu III Sesji.
7.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2010r. podjętej na sesji nr III/2010 o stwierdzeniu konieczności dokonania zmian w przedstawionym do uchwalenia projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul.3-go Maja na skutek wniosku Radnego Mariusza Dobijańskiego w przedmiocie zmiany przeznaczenia terenu 25UO na funkcję MW/U.
8.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  w rejonie ulicy 3-go Maja.
9.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie „Południowej Dzielnicy Przemysłowej”.
10.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Siedlce.
11.Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Ganiewskiego, Południowej i Grabianowskiej.
12.Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Siedlcach za 2010 rok.
13.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2011-2013”.
14.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Miasto Siedlce oraz opłat za niektóre usługi komunalne.
15.Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
16.Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.
17.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach.
18.Podjęcie uchwały w sprawie oddelegowania radnych Rady Miasta do udziału w pracach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2011-2013 r.
19.Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Siedlcach przy ul.Błonie.
20.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie i przyznania pierwszeństwa nabycia nieruchomości zabudowanej garażem położonej w Siedlcach przy ul.Moniuszki.
21.Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących własność Miasta Siedlce.
22.Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia ulicy Dębowej w Siedlcach do kategorii dróg gminnych.
23.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji przez Miasto Siedlce projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
24.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok.
25.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce.
26.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr LXI/877/2010 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 września 2010 roku w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków bankowych jednostek budżetowych miasta Siedlce prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.
27.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr LX/862/2010 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na wykup wierzytelności wynikających z realizowanych przez miasto Siedlce inwestycji.
28.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Siedlce na 2011 rok.
29.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji.
30.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Budżetu, Inicjatyw Gospodarczych i Przemysłu.
31.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Oświaty.
32.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
33.Zamknięcie obrad.

źródło: info. prasowe UM Siedlce

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?