SPIN

31.VIII. sesja miejska: sprzedaż działek, kredyt, plany zagospodarowania, budżet (przypominamy)

Beata Głozak środa, 31 sierpnia 2011, 00:05 Aktualnie, Wydarzenia

W środę 31 sierpnia 2011 roku o godz. 10. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się XI Sesja Rady Miasta Siedlce. 

Przedstawiamy porządek obrad:

1.Otwarcie obrad.
2.Wnioski do porządku obrad.
3.Interpelacje i zapytania Radnych.
4.Przyjęcie protokołu X Sesji.
5.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wojska Polskiego.
6.Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami: Piłsudskiego, Asza, Pułaskiego i Kochanowskiego w Siedlcach.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LX/850/2010 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia „Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Siedlce na lata 2007-2013”.
8.Przyjęcie informacji na temat wykonania zadań własnych miasta w zakresie kultury fizycznej i sportu.
9.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Siedlce”.
10.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia raportu z wykonania „Programu ochrony środowiska dla miasta Siedlce – miasta na prawach powiatu” za lata 2009-2010 oraz przyjęcia sprawozdania z realizacji „Planu gospodarki odpadami dla miasta Siedlce – miasta na prawach powiatu” za lata 2009-2010.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr X/212/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia28 czerwca 2011 roku w sprawie wstąpienia Miasta Siedlce do Związku Spółek Wodnych w Siedlcach.
12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Siedlcach Spółka z o.o. i objęcia dodatkowych udziałów.
13.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony części nieruchomości powiatowej z przeznaczeniem na cele ogrodnicze.
14.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony części nieruchomości Miasta Siedlce z przeznaczeniem pod osłonę śmietnikową.
15.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony części nieruchomości Miasta.
16.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących własność Miasta Siedlce, położonych przy ulicy Młynarskiej, Moniuszki i Czerwonego Krzyża.
17.Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Siedlcach przy ulicy Starowiejskiej.
18.Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Siedlcach przy ulicy Piaski Zamiejskie.
19.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych oraz na udzielenie bonifikaty.
20.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Siedlcach.
21.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Siedlce do złożenia wniosku o dotację do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
22.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/30/2010 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciąganego przez Siedleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalnego 23-rodzinnego przy ulicy Gospodarczej 10.
23.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/31/2010 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciąganego przez Siedleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalnego 59-rodzinnego przy ulicy Gospodarczej 12.
24.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr VII/154/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki do kwoty 2.995.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na termomodernizację Publicznego Gimnazjum Nr 4.
25.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLII/610/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie udzielenia poręczenia spłaty rat kredytu wraz z odsetkami zaciąganego przez Agencję Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. przeznaczonego na budowę I etapu Regionalnego Ośrodka Sportu, Rekreacji, Rehabilitacji
 i Turystyki w Siedlcach zmienionej uchwałą Nr LIX/847/2010 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 lipca 2010 roku.
26.Podjęcie uchwały uchylającej Uchwałę Nr XLII/611/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie wnoszenia udziałów pieniężnych do Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. w latach 2010-2030.
27.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu do wysokości 30.000.000 zł.
28.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr LX/862/2010 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na wykup wierzytelności wynikających z realizowanych przez miasto Siedlce inwestycji.
29.Podjecie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce.
30.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2011 rok.
31.Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia zgłoszeń kandydatów na ławników bez dalszego biegu.
32.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w zakładach opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej oraz zakładzie karnym znajdujących się na terenie miasta Siedlce, w których przeprowadzone będzie głosowanie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.
33.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
34.Zamknięcie obrad.

źródło: UM Siedlce

Komentarze (1)

  1. A na koniec sprzedamy PM dodano 10 lat temu

    I będzie "cacy"

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?