SPIN

28.X. sesja miejska: kupno i sprzedaż działek, MPK, opłata targowa, oświadczenia

Beata Głozak wtorek, 25 października 2011, 11:31 Aktualnie, Wydarzenia

28 października br. (piątek) o godz. 10. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Siedlce odbędzie się XIII Sesja Rady Miasta Siedlce.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Interpelacje i zapytania Radnych.
4. Przyjęcie protokołu XII Sesji.
5. Podjęcie uchwały z okazji 30. rocznicy powstania NSZZ RI „Solidarność”.
6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Siedlce na lata 2007-2013.
7. Przyjęcie informacji dotyczącej wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w okresie wakacji 2011 roku.
8. Przyjęcie informacji na temat realizacji zadań oświatowych przez miasto Siedlce za rok szkolny 2010/2011.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Miasta Siedlce.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Miasta Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kwoty jednostkowej, będącej podstawą ustalenia kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej stworzonego przez organizację pozarządową.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Siedlcach w 2012 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Siedlcach w latach 2012-2014.
15. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej przy ul.Kazimierzowskiej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości Miasta Siedlce na prawach powiatu położonej w Siedlcach przy ulicy Jana Pawła II (w głębi).
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiących własność Miasta Siedlce, położonych przy ulicy Młynarskiej, Szymanowskiego i Rynkowej.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony części nieruchomości powiatowej z przeznaczeniem na cele rolne.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie podjęcia działań dotyczących nabycia od Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Siedlcach przy ul. Bolesława Prusa 16/18.
20. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXIX/529/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia do realizacji zadania polegającego na prowadzeniu lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Wiśniew.
21. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXIX/527/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia do realizacji zadania polegającego na prowadzeniu lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kotuń.
22. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXIX/532/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia do realizacji zadania polegającego na prowadzeniu lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Skórzec.
23. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXIX/528/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia do realizacji zadania polegającego na prowadzeniu lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Mokobody.
24. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXIX/531/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia do realizacji zadania polegającego na prowadzeniu lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Suchożebry.
25. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXIX/530/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia do realizacji zadania polegającego na prowadzeniu lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Zbuczyn.
26. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXIX/526/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia do realizacji zadania polegającego na prowadzeniu lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Siedlce.
27. Podjęcie uchwały w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej.
28. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr LX/862/2010 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na wykup wierzytelności wynikających z realizowanych przez miasto Siedlce inwestycji.
29. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce.
30. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok.
31. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta nt. oświadczeń majątkowych.
32. Informacje Prezydenta Miasta nt. oświadczeń majątkowych.
33. Informacja Wojewody Mazowieckiego nt. oświadczeń majątkowych.
34. Informacja Urzędów Skarbowych nt. oświadczeń majątkowych.
35. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
36. Zamknięcie obrad.

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?