SPIN

28.XII. sesja miejska: budżet, zniżki MPK, opłata targowa, prognoza finansowa

Beata Głozak wtorek, 27 grudnia 2011, 13:00 Aktualnie, Wydarzenia

28 grudnia 2011 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się XV sesja miejska.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Interpelacje i zapytania Radnych.
4. Przyjęcie protokołu XIV Sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Siedlce na 2012 rok.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXIX/535/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zmienioną Uchwałą Nr XLVII/681/2009  Rady Miasta Siedlce z dnia 30 października 2009 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Województwu Mazowieckiemu dotacji celowej w wysokości 39.730,00 zł na współfinansowanie kosztów administrowania parkingu w systemie  „Parkuj i Jedź”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2012-2014”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kategorii osób uprawnionych do przejazdów ze zniżką na wszystkich liniach komunikacji miejskiej (w granicach administracyjnych miasta Siedlce).
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych oraz na udzielenie bonifikaty.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości zabudowanej z przeznaczeniem na działalność charytatywną.
12. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości położonej w Siedlcach przy ul.Bohaterów Getta 2.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiących własność Miasta Siedlce, położonych przy ulicy Monte Cassino i Pułaskiego (w głębi).
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok.
18. Przyjęcie informacji z działalności Młodzieżowej Rady Miasta kadencji 2009-2011.
19. Przyjęcie planu pracy Rady Miasta Siedlce na 2012 rok.
20. Przyjęcie sprawozdań z prac Komisji Rady Miasta.
21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
22. Zamknięcie obrad.

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?