SPIN

NEWS: Prace na budowie aquaparku wstrzymane. Zambet rezygnuje!

Beata Głozak wtorek, 20 marca 2012, 13:48 Siedlce, Wydarzenia

Wczoraj firma Zambet odstąpiła od umowy na budowę miejskiej pływalni. Jak twierdzi nie mogła doczekać się od ARM Siedlce gwarancji zapłaty za roboty budowlane, ale zarzutów względem spółki kierowanej przez prezesa Mirosława Pawłowskiego jest więcej. 

Kilkanaście minut temu do naszej redakcji wpłynął komunikat prasowy przesłany przez Arkadiusza Dukalskiego, prezesa zarządu firmy Zambet. Wykonawca aquaparku informuje w nim, że przedsiębiorstwo odstąpiło od umowy na budowę pływalni. Jako powód podano “niewywiązanie się Agencji z ustawowego obowiązku względem Zambet, tj. nieustanowienie gwarancji zapłaty za roboty budowlane w celu zabezpieczenia terminowej zapłaty wynagrodzenia. Termin ustanowienia gwarancji upłynął 16 marca 2012 r. Zambet czekał na gwarancję od 31 stycznia br.” Przypomnijmy, że Zambet chciał wybudować aquapark za 34 mln 985 tys. zł. i taką ofertę złożył w przetargu. Budżet ARMS wynosił 35 mln 218 tys. zł

W piśmie czytamy:

„Przyczyną odstąpienia od umowy jest niewywiązanie się Agencji z ustawowego obowiązku względem Zambet, tj. nieustanowienie gwarancji zapłaty za roboty budowlane w celu zabezpieczenia terminowej zapłaty wynagrodzenia. Termin ustanowienia gwarancji upłynął 16 marca 2012 r. Zambet czekał na gwarancję od 31 stycznia br.

Ustanowienie gwarancji stanowi ustawowy obowiązek inwestora przy projektach budowlanych. Wynika z faktu, iż generalny wykonawca w procesie inwestycyjnym ponosi koszty zakupów u dostawców produktów, specjalistycznych materiałów  i urządzeń, zanim inwestor wypłaci środki z tytułu realizowanej inwestycji. Gwarancja zapłaty jest nie tylko zabezpieczeniem wypłacalności inwestora, ale także wykonawcy w rozliczeniach handlowych z poddostawcami. Ma ona kluczowe znaczenie zwłaszcza w sytuacjach, kiedy inwestorem jest spółka celowa z ograniczoną odpowiedzialnością, powołana przez miasto, które samo nie poręcza za jej zobowiązania. Zgodnie z przepisami prawa inwestor zobowiązany był ustanowić zabezpieczenie na każdym etapie inwestycji, dostarczając gwarancję bankową, ubezpieczeniowe poręczenie banku albo akredytywę. Informacja Agencji o posiadaniu finansowania wynikającego z podpisanej i realizowanej z Nordea Bank Polska S.A. umowy emisji obligacji z 27 czerwca 2011 r., nie spełnia powyższego kryterium, a w dodatku Zambet nie jest stroną umowy emisyjnej, ani nie ma z tego tytułu żadnych uprawnień.

Jesteśmy zaskoczeni i mocno zaniepokojeni, że Inwestor nie dostarczył gwarancji zapłaty, choć jeszcze w piśmie z 8 lutego 2012 r. zapewniał nas o planowanych działaniach w celu jej uzyskania. (…)

Jednocześnie pragnę zapewnić, że spółka Zambet posiada zaplecze techniczne, niezbędne materiały oraz kadrę, pozwalające zrealizować budowę aquaparku w Siedlcach zgodnie z warunkami zawartego z Agencją kontraktu i przy uwzględnieniu specyfiki tej inwestycji. Niezbędna jest jednak ścisła i sprawna współpraca ze strony Agencji, która dotychczas także zawiodła, czego końcowym efektem było nieprzedstawienie przez Agencję zabezpieczenia zapłaty.

W ostatnim czasie doszło do sytuacji patowej, w której Agencja zablokowała dostarczenie na budowę materiałów strategicznych (takich jak niecka basenowa, centrale wentylacyjne, technologia wody basenowej). Agencja wielokrotnie dawała do zrozumienia, że urządzenia powinny pochodzić od „preferowanych dostawców” – konkretnych firm arbitralnie narzucanych przez Agencję, wbrew ustaleniom kontraktowym i przepisom prawa zamówień publicznych. Umowa i specyfikacja techniczna określają, jakie wymogi muszą spełniać urządzenia, ale nie przesądzają, ani nie mogą przesądzać w żaden sposób, o wyborze producenta. Jednocześnie Agencja wywierała presję grożąc zerwaniem umowy, jeśli urządzenia dostarczą inne firmy niż wskazane przez Agencję.

W trosce o dobro obiektu i majątku zgromadzonego na budowie, Zambet rozpoczął już procedury mające na celu zabezpieczenie placu budowy do czasu wyłonienia nowego wykonawcy inwestycji. W toku prowadzonych działań inwentaryzacyjnych prace budowlane zostały wstrzymane.'

Na siedmiu stronach oświadczenia Zambet przypomina kalendarium wydarzeń związanych z budową Aquaparku – od 10 lutego 2010 roku kiedy to ARM Siedlce ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej pływalni aż do 19 marca, czyli dnia odstąpienia od realizacji umowy.

Kalendarium wydarzeń związanych z realizacją Aquaparku w Siedlcach

Inwestycja: Budowa Aquaparku w Siedlcach
Zamawiający: Agencja Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.
Nadzór inwestorski: BUD-INVENT Sp. z o.o.
Projektant: PRO-ARCH 2
Generalny Wykonawca: Zambet S.A.

2010

10 lutego – Agencja Rozwoju Miasta Siedlce Spółka z o. o. ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej Aquaparku.
20 maja – podpisano umowę na opracowanie projektu nowej pływalni, na projektanta obiektu wybrano inżyniera Jacka Niedźwiedzkiego z pracowni „Pro-Arch 2”.

2011

10 lutego – Agencja Rozwoju Miasta Siedlce Spółka z o.o. opublikowała ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane, związane z realizacją Aquaparku w Siedlcach, w którym początek budowy wyznaczono na 2 maja 2011, a zakończenie na 31 października 2012 r. Termin składania ofert wyznaczono na 23 marca 2011 r.

23 marca – nastąpiło otwarcie ofert. Budżet inwestora wynosił 35 218 818,59 zł brutto. Jedyną ofertę na kwotę 46 632 237,21 zł brutto złożyło konsorcjum firm ABM Solid (Tarnów) oraz Rodex (Białystok). Tym samym unieważniono przetarg.

4 kwietnia – Agencja Rozwoju Miasta Siedlce Spółka z o.o. opublikowała kolejne ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane, związane z realizacją Aquaparku w Siedlcach, w którym przewidziano 18 miesięcy na realizację zamówienia. Termin składania ofert wyznaczono na 16 maja 2011. W ogłoszeniu zmieniono wymogi w stosunku do generalnych wykonawców. Do projektu wprowadzono element niecek stalowych.

16 maja – nastąpiło otwarcie ofert. Budżet ARMS wynosił 35 218 818,60 zł. Oferty kształtowały się jak poniżej:
l.p. oferent cena brutto %
1. PPU Zambet, Pułtusk 34 985 716,10 zł 100,00
2. Unibep 40 487 948,13 zł 115,73
3. Warbud + Elektra 41 697 000,00 zł 119,18
4. Alstal 42 204 895,46 zł 120,63
5. Skanska 42 935 776,51 zł 122,72
6. ABM Solid + PPUH Rodex 44 068 447,72 zł 125,96
7. Polimex-Mostostal S.A. 44 870 700,80 zł 128,25
8. PBO Kartel, Jędrzejów 45 428 495,80 zł 129,85
9. Mostostal Warszawa 47 076 638,04 zł 134,56

6 lipca – podpisano umowę pomiędzy Agencją Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. a Zambet S.A. na wykonanie Aquaparku w Siedlcach.

12 lipca – Zambet przejął teren inwestycji, ustalono termin realizacji na 7 stycznia 2013 r.

7 września – Zambet przedstawił propozycję harmonogramu zamiennego, bez zmian w planowanym terminie zakończenia robót.

5 października – biuro projektowe PRO-ARCH 2 dostarczyło wykonawcy częściowo poprawiony i uzupełniony projekt zbrojenia płyty dennej, którego wadliwość uniemożliwiała wykonywanie prac, powodując tym samym opóźnienia w realizacji.

Listopad, grudzień – wnioski, zgodne z zatwierdzonym wzorem o zastosowanie materiałów równoważnych (niecka, centrale wentylacyjne, izolacja).

2012

16 stycznia – Agencja Rozwoju Miasta Siedlce skierowała do spółki Zambet pismo wzywające m.in. do przedstawienia nowego harmonogramu robót uwzględniającego faktyczny stan zaawansowania robót, oraz przedstawienia umów lub promes zawartych z dostawcami strategicznych materiałów i urządzeń, w tym niecek basenowych ze stali nierdzewnej, urządzeń technologii wody basenowej.

31 stycznia – Zambet S.A. składa ponowną prośbę wraz z pełną dokumentacją o zaakceptowanie niecki basenowej na budowę Aquaparku w Siedlcach, informując inwestora, że proponowany przez Zambet wyrób firmy Akvahelp jest korzystniejszy niż produkt Berndorf, forsowany przez projektanta, a jego gwarancja dłuższa.

Jednocześnie Zambet przedkłada inwestorowi obszerny pakiet certyfikatów, badań, świadectw i innych dokumentów wskazujących precyzyjnie parametry proponowanej przez Zambet niecki basenowej firmy Akvahelp oraz innych dokumentów wskazujących precyzyjnie parametry produktu oraz niezbicie potwierdzających, że jest to dokładnie ten sam typ niecki basenowej, który produkuje firma Berndorf, preferowana przez inwestora. Należy przy tym zaznaczyć, że produkt firmy Berndorf forsowany przez inwestora, choć taki sam pod względem technicznym, jest o 1,5 mln zł droższy.
Zambet S.A. zapewnia, że termin realizacji inwestycji nie jest zagrożony.

Odpowiada także na pismo inwestora z 16 stycznia, spełniając wszystkie prośby inwestora oraz wzywając inwestora do sprawnej współpracy, która będzie warunkiem koniecznym do terminowego zakończenia realizacji Aquaparku w Siedlcach.

Spółka Zambet wnioskuje o ustanowienie przez inwestora w terminie 45 dni gwarancji zapłaty za roboty budowlane do kwoty stanowiącej równowartość wynagrodzenia pozostałego do wypłaty, tj. 29 311 140,25 PLN.

14 lutego – Spółka Zambet wysyła do Agencji Rozwoju Miasta Siedlce pismo, w którym po raz kolejny tłumaczy, że proponowane przez Zambet strategiczne materiały i urządzenia rekomendowane do zakupu w ramach realizacji budowy Aquaparku w Siedlcach, nie są zamiennikami, jak twierdzi inwestor, a materiałami równoważnymi, spełniającymi wszystkie wymagania techniczne zawarte w umowie o roboty budowlane. W kilku przypadkach urządzenia proponowane przez Zambet są nie tylko równoważne, ale także bardziej korzystne, oferują niższe koszty eksploatacji oraz dłuższy okres gwarancyjny.

29 lutego – Spółka Zambet, mimo że umowa z dn. 6 lipca 2011 r. zawarta z Agencją Rozwoju Miasta Siedlce nie nakłada na wykonawcę takiego obowiązku, przedkłada dokumenty potwierdzające, że strategiczne materiały i urządzenia zostaną dostarczone w terminie niezagrażającym realizacji inwestycji w dacie określonej harmonogramem.

1 marca – Agencja Rozwoju Miasta Siedlce informuje Zambet, że nie widzi możliwości zatwierdzenia zakupu, ani dalszej dyskusji na temat proponowanych przez Zambet produktów, tzn. niecki basenowej firmy Akvahelp, czy central wentylacyjnych Dan-POLTHERM. Inwestor wyklucza także proponowaną przez wykonawcę technologię wody basenowej, elementy rozbudowy stacji trafo – rozdzielnia NN, rozdzielnię główną budynku jako niezgodnych z dokumentacją projektową i złożoną ofertą. Jednocześnie Inwestor odmawia uzasadnienia swojego stanowiska.

2 marca – Agencja Rozwoju Miasta Siedlce wzywa Zambet do zmiany sposobu wykonywania umowy.

8 marca – Zambet odpowiada na pismo inwestora, odpierając jego zarzuty i po raz kolejny zapewnia, że każde z urządzeń, które zostanie zainstalowane w budowanym obiekcie będzie w pełni zgodne z zawartą umową o robotach budowlanych. Zambet przypomniał, że nie planował i nie planuje wykorzystywania jakichkolwiek „zamienników”, a wykorzystane zostaną wyłącznie takie urządzania i technologie, które zostały przewidziane w obowiązującej dokumentacji i stanowią dokładnie te technologie i rozwiązania, na których stosowanie strony się umówiły.

Zambet wystosował zapytanie dlaczego Agencja Rozwoju Miasta Siedlce obstaje przy zakupie niecki basenowej formy Berndorf, skoro identyczny produkt oferowany jest przez firmę Akvahelp, która dodatkowo zapewnia bardziej korzystne warunki serwisowo-gwarancyjne.

Zambet zapytał także dlaczego inwestor w piśmie z 1 marca odrzucił proponowaną przez Zambet technologię wody basenowej, elementy rozbudowy stacji trafo – rozdzielnia NN, rozdzielnię główną budynku, skoro spełnia ona wszelkie formalne i techniczne wymogi. Zambet zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie co w ocenie inwestora jest niezgodne z dokumentacją i dlaczego, czy inwestor posiada preferowanych podwykonawców i chciałby narzucić Zambetowi zamówienie od nich urządzeń. Poprosił także o klarowne wyartykułowanie swoich preferencji oraz ich uzasadnienie. Pismo do pozostaje bez odpowiedzi.

16 marca – termin, w którym inwestor, Agencja Rozwoju Miasta Siedlce, zobowiązany był dostarczyć gwarancję zapłaty, jednak tego nie uczynił.

19 marca – Zambet w dalszym ciągu nie otrzymał odpowiedzi na pismo z 8 marca.

19 marca – Zambet odstępuje od realizacji umowy z  Agencja Rozwoju Miasta Siedlce na realizację Aquaparku w Siedlcach.

Prezes ARM Siedlce jest w tej chwili niedostępny. Jak dowiedziałyśmy się w siedzibie przebywa na spotkaniu. Miasto nie komentuje sprawy.

27 komentarzy

 1. mr dodano 9 lat temu

  Pawłowski to dymisji. Dziękuję. Dobranoc.

 2. no i stało się... dodano 9 lat temu

  W basenie za nasze 30 milionów utopiły się marzenia o aquaparku, udanej prezydenturze, kolejnej reelekcji i zatrudnieniu jeszcze nie wiadomo ilu "fachowców" z partii wodza Jarosława… ciekawe, czy wszyscy siedlczanie mają wiedzę, ilu to PiSowców-Fachowców, takich jak Pan Prezes Pawłowski pracuje za nasze podatki.

 3. Budujacy dodano 9 lat temu

  Dla mnie porazka… PISowcy co wy zrobiliscie tablice smolenska odsloniliscie a aquapark spie*** 🙂 tyle mam na ten temat do powiedzenia… lepiej dopilnowac Tablicy niz budowy aquaparku… Kazdy ma swoje wartosci. Ja wole aquapark i mam dosc nazw ulic, i jeszcze rond "katastrofy"

 4. ppp dodano 9 lat temu

  do – Budujacy – a co Po w siedlcach zrobilo?? pomiedzy saba sie kluca
  w kraju pierd…ik
  czlowiek zejdz na ziemie
  to nie wina prezesa czy pis-u tylko wynik przepisow i durnych przetargow!!!
  a to juz nie wina wladz siedlec
  i nie rob ludziom wody z mozgu jak sie nie znasz!!!
  OSZOŁOM!!!

 5. albin dodano 9 lat temu

  To jest niesamowite. O_o Totalnie inny obraz sytuacji niż był do tej pory. Ciekawe jaka będzie odpowiedź Miasta…
  Tak swoją drogą to strasznie smutny, ale jednocześnie piekielnie ciekawy artykuł. No i błyskawicznie podany. Dzięki SPIN.

 6. Potrafią.... dodano 9 lat temu

  Potrafią w kilku lub kilkunastu przecinać wstęgi. Potrafią z otwarcia ulic uczynić święto PISOWCÓW a nie siedlczan. Niestety nie potrafią wybudować w terminie parku wodnego. I nie mówcie iz winien temu Pawłowski. Bo zapytam – gdzie była i co robiła Rada Nadzorcza. Gdzie był i co robił właściciel ARMS, czytaj Miasto Siedlce i jego urzędnicy.

 7. mieszkaniec dodano 9 lat temu

  Coraz bardziej wstyd mi za te władze.Za ten syf na ulicach ,za wyrzucanie kasy na prawo i lewo,za inwestycje finansowane kredytami,za tę "koalicję"co nawet jak jest przeciw to jest za.Sypie sie to wszystko jak domek z kart.Najpierw sprawa programu E.Jaworowicz,potem zagmatwane konsultacje w sprawie strefy PP,potem forsowana na siłę wizja budowy ratusza za ponad 100mln/pewnie znowu na kredyt/, a teraz ten aqapark.Panowie radni,wielcy koaicjanci, czy warto dla tych kiku stołków brnąć w to bagno??Obudżcie się i zacznijcie wreszcie reprezentować nas wyborców.Nie po to głosowaliśmy w wyborach aby teraz nasze sprawy ignorowano.Nie może jedynie słuszna władza rządzić bez opozycji ,bo to już naprawdę staje się niebezpieczne dla miasta.

 8. . dodano 9 lat temu

  To prezydent może zbierać siły na kilkuletnie latanie po sądach:)))

 9. oj glupoty piszecie dodano 9 lat temu

  ludzie ogarnijcie sie, przecież z tym Zambetem zawsze i wszędzie były problemy, to są golasy groszem nie śmierdzą, odstąpili bo nie mają nawet za co robotnikom zapłacić. ..

 10. siedlce dodano 9 lat temu

  Jakie GŁUPOTY???!!! piszemy. Co miasto wcześniej nie wiedziało, że to golasy?

 11. bb dodano 9 lat temu

  Nasze miasto bezprawiem stoi. Nie ma glowy. Kudelski skutecznie zamkniety w gabinecie przez kolejnych Orzełowskich robi to co oni chcą. Wzywam do zerwania tej sztucznej koalicji w radzie, wywalenia na zbity pysk tych co piastuja stanowiska dla kasy, nie znaja sie na niczym, a rwą sie do rzadzenia np. pani Sochacka. Mam nadzieję, że ta sprawa będzie początkiem końca tej ekipy, że dzieki niej nie powstanie rowniez nowy paląc dla urzedników.

 12. otwarcie obwodnicy - świętem pisowców??? dodano 9 lat temu

  to co tam robili panowie z PO ???????????????????

 13. dociekliwy dodano 9 lat temu

  Mam pytanie, czy Przewodniczacym Rady Nadzorczej ARM jest ten nieudolny V-ce Prezydent Glowacki , jezeli tak to nie dziwmy sie , ze mamy takie efekty ?

 14. kibol z Bemowa ale fan Widzewa dodano 9 lat temu

  mr i Głozak na bruk.Dziękuję!:)

 15. do mieszkańca dodano 9 lat temu

  czytasz Fakt lub Super Express. Krystyan ma cieplutki domek i jeszcze mu źle???Mało ludzi czeka na komunalne????

 16. do ppp dodano 9 lat temu

  poza Naszym Sennikiem lubującym PYS, poczytaj też Wyborczą, bo chyba ślepo ufasz miłośnikom kotów:)

 17. do albin dodano 9 lat temu

  też mi wyczyn buhahaha:)raz na tydzień cokolwiek wrzucą, Eska wcześniej to podała:):)Wolę przejrzeć ŻS, TS czy świetne felietony w EK:)

 18. koli dodano 9 lat temu

  ALE JAJA…..WIELKANOCNE))))))))))))))))))

 19. do bb dodano 9 lat temu

  czekam na Twój typ nowej koalicji, która i tak nie powstanie:)

 20. Kudelski do dymisji dodano 9 lat temu

  niech o tej sprawie napiszą Rzepa i Wyborcza, bo o tym mówi cały kraj. Wstyd na całą Polskę….

 21. Zawisza Czarny dodano 9 lat temu

  Pawłowski kończ waść wstydu oszczędź.

 22. kajka dodano 9 lat temu

  Tak, Kudelski dał sobie założyć smycz, ale z jednej strony ciągną za nia Orzełowscy, a z drugiej łapiący punkty u prezesa Jarosława Tchórzewski. I Kudelski się dusi, nie panuje nad tym bałaganem, ale wciąż naiwnie wierzy w to, że coś jeszcze znaczy. 🙂

 23. Ender dodano 9 lat temu

  Prawdziwego mężczyznę poznaje się nie po tym jak zaczyna, tylko jak kończy.

 24. mieszkaniec dodano 9 lat temu

  Nie chodziło mi o los Krystyana tylko o reakcję urzędników na program .Bardzo była histeryczna ,a wręcz taka wg zasady"chłop żywemu nie przepuści",wyszła na jaw niekompetencja wielu osób.Podobnie jest teraz można było przekazać gwarancje w terminie i twardo egzekwować wszystkie ustalenia umowy z Zambetem,ale terminu nie dotrzymano i Zambet okazał się sprytniejszy.To nie wygląda profesjonalnie tym bardziej że firma miała nie najlepsza opinię więc tym bardziej trzeba było dmuchac na zimne.Została tzw.ręka w nocniku.a ogromy kredyt zaciągnięty na budowę aqaparku spłacać trzeba….Sprawa może ciągnąć się długo a odsetki lecą.Trzeba było jednak te pieniądze za stadion od Strusa ulokować w banku a nie "przejeść" zaraz po przetargu,przecież sam pan prezydent mówił że zostaną przeznaczone na aqapark.

 25. robson dodano 9 lat temu

  chyba można było odrzucić ofertę Zambetu ze względu na rażąco niską cenę, która bardzo odbiega od konkurencji. Zambet cenę "zrobił' poprzez założenie, że zamontuje kiepskiej jakości armaturę i osprzęt techniczny. Tłumaczenie Zambetu, że obejmuje go procedura przetargowa na zakup urządzeń jest głupie, bo nie jest firmą publiczną i nie obejmuje. Jakby chcieli, toby założyli dobre urządzenia i tyle. Kijowa firma i tyle. Szkoda, że nikt dobrze przetargu nie rozpisał, tak, żeby w grę wchodziły tylko urządzenia o najwyższej klasie parametrów, renomowanych producentów.

 26. do Ender dodano 9 lat temu

  dziwię się że jeszcze żyjesz mądraczku:):):)

 27. "profesjonalisto" mieszkańcu dodano 9 lat temu

  Prawnie ARMS nie ma obowiązku wpłaty owej sumki.

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?