SPIN

NEWS: Radni zdecydują o płatnym parkowaniu

Beata Głozak niedziela, 13 maja 2012, 18:14 Siedlce, Wydarzenia
Strefa płatnego parkowania proponowana w projekcie. Fot. UM Siedlce

Strefa płatnego parkowania proponowana w projekcie. Fot. UM Siedlce Strefa płatnego parkowania proponowana w projekcie. Fot. UM Siedlce

Czy od stycznia przyszłego roku w Siedlcach za postój samochodu w centrum miasta będziemy płacić? Projekt uchwały ws. utworzenia stref płatnego parkowania w mieście już jest i czeka na akceptację miejskich radnych. Ci będą głosować go najprawdopodobniej podczas najbliższej majowej sesji miejskiej.

Za parkowanie mamy płacić od stycznia 2013 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17. Główną różnicą między strefą płatnego parkowania (SPP) proponowaną w projekcie a wersją przekazaną na początku tego roku do konsultacji społecznych jest to, że dotyczyć ma ona faktycznie ścisłego centrum miasta. Objęte opłatami mają być ulice: Armii Krajowej, Piłsudskiego, Floriańska, Pułaskiego, Skwer Niepodległości, Kochanowskiego, Morska, Kilińskiego, Asza i Esperanto.

Projekt w porównaniu do konsultowanego nie zmienia cen za postój samochodów.  Za pierwsze 30 minut mamy zapłacić 1 zł, za pierwszą godzinę 2 zł, druga godzina wyniesie nas 2,40 zł a trzecia 2,80 zł. Opłatę za postój w strefie będzie można uiszczać na trzy sposoby: wykupując jednorazowy bilet parkingowy (monety lub karta elektroniczna) w parkometrze, wykupując abonament lub używając telefonu komórkowego.

Projekt wprowadza dwa rodzaje abonamentu: dla osób zameldowanych na terenie SPP i pracujących w tej strefie. Pierwszych opłata wyniesie 30 zł na rok a drudzy będą musieli płacić 100 zł miesięcznie. Co istotne, w obu przypadkach abonament dotyczy tylko jednego samochodu.
Brak opłaty za parkowanie lub przekroczenie czasu jest równoznaczne z zapłatą 50 zł opłaty dodatkowej. Kontrolować nas będą strażnicy miejscy i kontrolerzy strefy płatnego parkowania. Zwolnione z opłat są: osoby niepełnosprawne, Honorowi Obywatele Miasta Siedlce, służby obsługi technicznej miasta oraz kierujących motocyklami.

Wykaz ulic wchodzących w skład strefy płatnego parkowania:

 • nieparzysta strona ul. Armii Krajowej (na odcinku od ul. Józefa Piłsudskiego do ul. Kazimierza Pułaskiego),
 • nieparzysta strona ul. Józefa Piłsudskiego (na odcinku od ul. Floriańskiej do ul. Armii Krajowej),
 • parzysta strona ul. Floriańskiej (na odcinku od ul. Józefa Piłsudskiego do ul. Kazimierza Pułaskiego),
 • parzysta strona ul. Kazimierza Pułaskiego,
 • Skwer Niepodległości,
 • Jana Kochanowskiego (na odcinku od ul. Józefa Piłsudskiego do ul. Kazimierza Pułaskiego),
 • Morska,
 • Jana Kilińskiego (na odcinku od ul. Józefa Piłsudskiego do ul. Kazimierza Pułaskiego),
 • Szaloma Asza,
 • Esperanto.

Wysokość opłat, w zależności od czasu parkowania:

 • za pierwsze pół godziny – 1 zł,
 • za pierwszą godzinę – 2 zł,
 • za drugą godzinę – 2,40 zł,
 • za trzecią godzinę – 2,80 zł,
 • za czwartą i każdą kolejną godzinę – 2,00 zł.

źródło: UM Siedlce/opr. bg

***

PROJEKT UCHWAŁY Rady Miasta Siedlce

§ 1 .
Ustala się na terenie miasta Siedlce strefę płatnego parkowania (zwaną dalej SPP), określoną na planie graficznym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Wykaz ulic wchodzących w skład strefy płatnego parkowania przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2 .
Parkowanie płatne niestrzeżone w obszarze SPP obejmuje wszystkie, ogólnodostępne miejsca postojowe w pasie drogowym z wyłączeniem postojów taksówek.

§ 3 .
1 . Ustala się w strefie płatnego parkowania, o której mowa w § 1, opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych, zwane dalej „opłatami”.
2 . Opłaty pobiera się za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w wyznaczonych miejscach, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 .
3 . Wysokość opłat, w zależności od czasu parkowania jest następująca:
1 ) za pierwsze pół godziny – 1,00 zł,
2 ) za pierwszą godzinę – 2,00 zł,
3 ) za drugą godzinę – 2,40 zł,
4 ) za trzecią godzinę – 2,80 zł,
5 ) za czwartą i każdą kolejną godzinę – 2,00 zł.

§ 4 .
Ustala się zerową stawkę opłaty za parkowanie w SPP dla następujących użytkowników drogi:
1 ) Honorowych Obywateli Siedlec,
2 ) kierujących, podczas wykonywania obowiązków służbowych, pojazdami służbowymi Urzędu Miasta Siedlce, wyposażonymi w identyfikatory wydawane przez zarządcę drogi,
3 ) posiadających karty parkingowe w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późniejszymi zmianami), jeżeli pojazd oznaczony kartą parkingową zaparkowany jest w miejscu przeznaczonym dla tak oznakowanych pojazdów,
4 ) kierujących rodziców i opiekunów prawnych osób niepełnosprawnych, których niepełnosprawność potwierdzona jest w orzeczeniu o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności niezdolnych do samodzielnej egzystencji w rozumieniu art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późniejszymi zmianami) podczas przewozu tych osób niepełnosprawnych samochodem osobowym oznaczonym kartą „N”, którego rodzice lub opiekunowie prawni są właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami na podstawie odpłatnej czynności cywilno-prawnej lub umowy użyczenia zawartej w formie aktu notarialnego, której są stroną,
5 ) służb obsługi miasta podczas wykonywania obowiązków służbowych pojazdami samochodowymi zewnętrznie trwale oznakowanymi:
a ) Straży Miejskiej w Siedlcach,
b ) Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Siedlcach – pogotowia wodociągowego,
c ) Przedsiębiorstwa Energetycznego PEC – pogotowia ciepłowniczego,
d ) PGE Dystrybucja S.A. O/Warszawa, Rejon Energetyczny Siedlce – pogotowia energetycznego,
e ) MSG sp. z o.o., OZG Mińsk Mazowiecki, RDG Siedlce – pogotowia gazowego,
f ) Przedsiębiorstwa, które mają zawartą umowę z Miastem Siedlce na bieżące utrzymanie ulic,
6 ) kierujących pojazdami TAXI na wyznaczonych miejscach postojowych, oznaczonych znakami
D – 19 „postój taksówek” i D – 20 „koniec postoju taksówek”,
7 ) kierujących pojazdami komunikacji miejskiej oraz innych przewoźników świadczących usługę regularnego przewozu osób w transporcie drogowym, posiadającymi zawarte umowy z Miastem Siedlce na zatrzymywanie się na przystankach komunikacji publicznej,
8 ) kierujących motocyklami.

§ 5 .
Wprowadza się następujące opłaty abonamentowe dla użytkowników drogi:
1 . abonament typu „M” dla mieszkańca SPP ( osoba zameldowana na pobyt stały lub czasowy) w wysokości 30,00 zł. rocznie za parkowanie wyłącznie jednego pojazdu samochodowego będącego jego własnością, współwłasnością lub pozostającego w jej użyciu na podstawie odpłatnej czynności cywilno-prawnej lub umowy użyczenia zawartej w formie aktu notarialnego, której jest stroną,
2 . abonament typu „Z” dla zatrudnionego w obrębie SPP w wysokości 100,00 zł. Miesięcznie za parkowanie wyłącznie jednego pojazdu samochodowego będącego jego własnością, współwłasnością lub pozostającego w jej użyciu na podstawie odpłatnej czynności cywilnoprawnej lub umowy użyczenia zawartej w formie aktu notarialnego, której jest stroną.

§ 6 .
1 . Za nie uiszczenie opłaty za parkowanie lub przekroczenie czasu opłaconego parkowania w strefie płatnego parkowania pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 50,00 zł.
2 . W przypadku wniesienia opłaty dodatkowej do godz. 15 następnego dnia funkcjonowania SPP po dniu stwierdzonego nie uiszczenia opłaty za parkowanie lub przekroczenie czasu opłaconego parkowania w SPP, ulega ona pomniejszeniu do 30 zł.

§ 7 .
Obowiązkiem kierowcy parkującego pojazd samochodowy w obszarze SPP jest opłacenie czasu postoju. Czas postoju opłaca się:
1 ) przez wykupienie jednorazowego biletu parkingowego, przy użyciu monet lub karty elektronicznej, w automacie parkingowym,
2 ) przez wykupienie abonamentu typu „M” lub „Z”,
3 ) przy użyciu telefonu komórkowego.

§ 8 .
1 . Bilety parkingowe powinny być umieszczone za przednią szybą pojazdu, w sposób nie budzący jakichkolwiek wątpliwości co do ich ważności, tak aby opłacenie czasu postoju było w pełni czytelne dla kontrolerów SPP.
2 . Kierowca parkujący pojazd w SPP ponosi odpowiedzialność za brak umieszczenia biletu parkingowego lub abonamentu w pojeździe w miejscu widocznym dla upoważnionego kontrolera.
3 . W przypadku wniesienia opłaty za pomocą telefonu komórkowego potwierdzenie dokonania opłaty zostaje w formie elektronicznej umieszczone na odpowiednim serwerze pozwalającym na elektroniczną identyfikację wniesionej opłaty.

§ 9 .
1 . Wykupienie abonamentu i umieszczenie go zgodnie z § 7 uprawnia do nieograniczonego w czasie, zgodnego z przepisami prawa o ruchu drogowym niestrzeżonego postoju na ogólnodostępnym, wyznaczonym znakami pionowymi miejscu parkingowym w SPP.
2 . Abonament nie uprawnia do zastrzegania stałego miejsca parkowania i nie stanowi podstawy do roszczeń w przypadku braku miejsc parkingowych.
3 . W razie utraty lub kradzieży karty abonamentowej opłata abonamentowa za nie wykorzystany okres ważności nie jest zwracana.
4 . W przypadku zmiany pojazdu, właściciel, który zmienia abonament z uwagi na nowy numer rejestracyjny, ponosi koszty jego wydania.

§ 10 .
W ramach opłaconego czasu parkowania kierujący pojazdem może zmieniać miejsce postoju w granicach SPP.

§ 11 .
1 . Kartę abonamentową typu „M” może wykupić mieszkaniec SPP na jeden określony pojazd. W karcie abonamentowej określa się numer rejestracyjny pojazdu, na który karta abonamentowa jest wydana.
2 . Dokumentami upoważniającymi do jego nabycia są dowód osobisty z wpisem zameldowania stałego lub czasowego w SPP i dowód rejestracyjny z wpisanym adresem właściciela lub współwłaściciela oraz w przypadku pojazdów użytkowanych w ramach umowy leasingowej, najmu lub użyczenia – dodatkowo poświadczona za zgodność z oryginałem kopia tej umowy.
3 . Mieszkaniec SPP na podstawie wykupionego abonamentu jest uprawniony do postoju na dowolnym miejscu postojowym z miejsc przypisanych do jego miejsca zamieszkania, zlokalizowanych w promieniu 100 m od miejsca zamieszkania. Ustalenie miejsc postojowych następować będzie w abonamencie na etapie jego wydawania.

§ 12 .
Karta „N” wydawana jest jednorazowo, na czas nieoznaczony, na jeden określony pojazd.

§ 13 .
Karta abonamentowa typu „Z” wydawana jest po wniesieniu opłaty na jeden określony pojazd.

§ 14 .
Sposób pobierania opłat, postępowanie reklamacyjne i odwoławcze oraz tryb wydawania dokumentów z zastosowaniem zerowej stawki opłaty za parkowanie pojazdów określa regulamin funkcjonowania strefy, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.

§ 15 .
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siedlce.

§ 16 .
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013r.

13 komentarzy

 1. gucio dodano 9 lat temu

  wg. mnie poprzednia wersja była lepsza, tak wszycy beda parkować na Sienkiewicza, 3 Maja, Świrskiego, etc. tylko nie w wyznaczonej strefie. No chyba, że ów plan to tylko wstęp (tak na próbę jak to się sprawdza), później trzba strefę stopniowo zwiększać do rozmiarów poprzedniej wersji, a w razie potrzeby jeszcze dalej.

  Dla mnie tak malutka strefa to pomyłka.

 2. echo dodano 9 lat temu

  Szkoda ,że w uchwale nie podano jaki jest sens takiej strefki.Robienie czegoś
  na pół gwizdka ,tylko po to by się urzędnicy mogli wykazać nie powinno mieć miejsca.

 3. bezsenssssss dodano 9 lat temu

  Autor takiej strefy – aut z Urzedu. Kompromitacja. Taką strefkę to mozna utworzyć w Mordach czy np, Kotuniu.

 4. jim dodano 9 lat temu

  a właśnie, że bardzo dobry zakres miejsc – poza tym, że jestem przeciw jakiejkolwiek strefie i opłatom – to ta propozycja jest całkiem sensowna i ostatecznie do zaakceptowania

 5. matka- polka dodano 9 lat temu

  Nic się nie zmieni, oprócz tego, że dostaniemy po kieszeniach. Na Sienkiewicza i Świrskiego, całej Kochanowskiego i tak nie ma miejsc do zaparkowania. Oczywiście na Sienkiewicza są wolne tylko miejsca dla niepełnosprawnych, których uważam, że jest stanowczo za dużo. I tam jest wiecznie gotowa do ukarania straż miejska, która zapewne zdaje sobie sprawę- że nie jeden kierowca nie mając innej alternatywy- zostawi samochód na takim miejscu chociażby na moment- bo a nóż się uda!

 6. mieszkaniec dodano 9 lat temu

  Przypominam państwu radnym,którzy to reprezentują głos mieszkańców,że w konsultacjach społecznych mieszkańcy jednoznacznie wypowiedzieli się przeciwko strefie.Tworzenie strefy kiedy to większość miejsc będzie zajęta przez samochody służbowe i pracowników urzędy miasta ,urzędu pracy,mok,biblioteki sądu itp jest bezsensowne,ucierpią tylko mieszkańcy okolicznych uliczek i osiedli.

 7. 666 dodano 9 lat temu

  jestem za strefą, ale ta proponowana teraz jest za mała
  i plus dla spin za info
  pozdro

 8. mw dodano 9 lat temu

  i mała ta strefa. Z drugiej strony ciesze się ,że nie będzie parkowania na ulicy Piłsudskiego

 9. jak władza... dodano 9 lat temu

  Jaka władza taka…strefa.

 10. ania dodano 9 lat temu

  To poco były te konsultacje społeczne, przecież społeczeństwo Siedlec powiedziało nie dla strefy płatnego parkowania.

 11. mm dodano 9 lat temu

  A ja jestem jak najbardziej za. Piłsudskiego bez tylu samochodów co teraz – marzenie!!

 12. za mała dodano 9 lat temu

  Po pierwsze za mała ta strefa a po drugie to w ogole nie powinnoi jej być bo mieszkańcy zaglosowali przeciw.

 13. dobra dodano 9 lat temu

  uważam, że trzeba wyeliminować te zalegające na piłsudskiego i po bokach samochody. trzeba odwagi – brawo; wy się lepiej tuskiem zajmijcie, bo 7 lat dłużej pracować będziecie i to będzie dramat, a nie to czy będziecie musieli parkować 100m dalej

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?