SPIN

sesja miejska: Dotacje dla placówek oświatowych, absolutorium dla prezydenta, budżet

Aneta Borkowska wtorek, 24 czerwca 2014, 16:25 Aktualnie

26 czerwca o godz. 9. w sali konferencyjnej siedleckiego ratusza odbędzie się kolejna sesja miejska.

Porządek obrad:
1 ) Otwarcie obrad.
2 ) Wnioski do porządku obrad.
3 ) Przyjęcie protokołu XLII Sesji.
4 ) Przyjęcie informacji o stanie środowiska na terenie miasta Siedlce.
5 ) Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w mieście Siedlce.
6 ) Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego w mieście Siedlce.
7 ) Przyjęcie informacji o stanie zieleni na terenach komunalnych miasta Siedlce.
8 ) Informacja nt. sytuacji na rynku pracy w związku z uruchomieniem kolejnych wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.
9 ) Przyjęcie informacji nt. stanu przygotowania do wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.
10 ) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej na przygotowanie i realizację projektu systemowego pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość”.
11 ) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Siedlce przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
12 ) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Siedlce oraz określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Siedlce.
13 ) Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu systemu pieczy zastępczej w 2013 roku.
14 ) Podjęcie uchwały w sprawie przyznania tytułów: Złotego Mecenasa Siedleckiego Sportu, Mecenasa Siedleckiego Sportu, Złotego Mecenasa Siedleckiej Kultury i Mecenasa Siedleckiej Kultury za 2013 rok.
15 ) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr X/204/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz zasad ustalania wysokości stypendiów sportowych
16 ) Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Miasto Siedlce zadania dotyczącego objęcia mieszkańców Gminy Paprotnia opieką i usługami świadczonymi przez środowiskowe domy samopomocy prowadzone przez Miasto Siedlce.
17 ) Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
18 ) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce.
19 ) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w najem lokalu użytkowego.
20 ) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do wynajęcia części nieruchomości zabudowanej garażem murowanym.
21 ) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony części nieruchomości powiatowej z przeznaczeniem na cele rolne.
22 ) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu miasta Siedlce za 2013 rok.
23 ) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miasta Siedlce wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok.
24 ) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.
25 ) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok.
26 ) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Młodzieżowej Rady Miasta Siedlce kadencji 2013-2015.
27 ) Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Siedlce.
28 ) Interpelacje i zapytania Radnych.
29 ) Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
30 ) Zamknięcie obrad.

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?