SPIN

sesja miejska: odpady komunalne, stypendia sportowe, mecenasi kultury i sportu

Aneta Borkowska wtorek, 21 kwietnia 2015, 09:37 Aktualnie

W najbliższy piątek (24 kwietnia) o godz. 10.00 odbędzie się Sesja Rady Miasta Siedlce. Poniżej prezentujemy porządek obrad.

1). Otwarcie obrad.
2). Wnioski do porządku obrad.
3). Przyjęcie protokołu VI Sesji.
4). Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Okrężnej, Wintera i Dzieci Zamojszczyzny w Siedlcach.
5). Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Piaski Starowiejskie i Św. Faustyny Kowalskiej wraz z listą nieuwzględnionych uwag.
6). Informacja o zgłaszanych żądaniach i wydanych decyzjach w związku z uchwalonymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.
7). Podjęcie uchwały w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.
8). Informacja nt. funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
9). Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki opłaty.
10). Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia aportu i objęcia dodatkowych udziałów w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
11). Informacja nt. działalności Miejskiego Ośrodka Kultury.
12). Informacja nt. działalności Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce.
13). Informacja nt. działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej.
14). Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu systemu pieczy zastępczej w 2014 r.
15). Ocena zasobów pomocy społecznej.
16). Podjęcie uchwały w sprawie przyznania tytułów: Złotego Mecenasa Siedleckiego Sportu, Mecenasa Siedleckiego Sportu, Złotego Mecenasa Siedleckiej Kultury i Mecenasa Siedleckiej Kultury za 2014 rok.
17). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr X/204/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz
zasad ustalania wysokości stypendiów sportowych.
18). Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach.
19). Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach.
20). Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Siedlcach na zbycie nieruchomości.
21). Podjęcie uchwały w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Siedlcach przy ulicy Artyleryjskiej.
22). Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej, na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Siedlce, położonej przy ulicy Rynkowej.
23). Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 23 położonego w Siedlcach przy ulicy Sosnowej 7.
24). Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 20 położonego w Siedlcach przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 4.
25). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce.
26). Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2015 rok.
27). Informacja o złożonych interpelacjach Radnych.
28). Odpowiedzi na zapytania Radnych.
29). Zamknięcie obrad.

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?