SPIN

sesja miejska: absolutorium dla prezydenta, bezpieczeństwo sanitarne, sprzedaż nieruchomości

Aneta Borkowska czwartek, 25 czerwca 2015, 12:55 Aktualnie

W najbliższy poniedziałek (29 czerwca) o godz. 10.00 odbędzie się Sesja Rady Miasta Siedlce. Poniżej prezentujemy porządek obrad.

1). Otwarcie obrad.
2). Wnioski do porządku obrad.
3). Przyjęcie protokołów VIII i IX Sesji.
4). Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach za rok obrotowy 2014 i podziału zysku.
5). Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Siedlce do 2020 roku”.
6). Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Miasta Siedlce”.
7). Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu miasta Siedlce za 2014 rok.
8). Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miasta Siedlce wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok.
9). Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium z  tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.
10). Informacja nt. bezpieczeństwa sanitarnego miasta w 2014 roku.
11). Informacja nt. bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na obszarze miasta Siedlce w 2014 roku.
12). Informacja o stanie zieleni na terenach komunalnych miasta Siedlce.
13). Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe o charakterze użyteczności publicznej organizowane przez Miasto Siedlce środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz w sprawie ustalenia kategorii osób uprawnionych do przejazdów ulgowych.
14). Podjęcie uchwały w sprawie sposobu ustalania w lokalnym transporcie zbiorowym wysokości opłat  dodatkowych  z  tytułu  przewozu  osób,  za  naruszenie  przepisów  o  przewozie  rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej.
15). Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w najem lokalu użytkowego.
16). Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości Miasta Siedlce na prawach powiatu położonej w Siedlcach przy ul. Gospodarczej.
17). Podjęcie  uchwały  w  sprawie  nabycia  nieruchomości  położonej  w  Siedlcach  przy  ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera.
18). Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  lokalu  mieszkalnego  Nr 9 położonego w Siedlcach przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 27.
19). Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  wydzierżawienie  w  trybie bezprzetargowym,  na  czas  nieoznaczony  działek  stanowiących  własność  Miasta  Siedlce, położonych przy ulicy Nowy Świat.
20). Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  wydzierżawienie  w  trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Siedlce, położonej przy ulicy Rynkowej.
21). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/58/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych przez Miasto Siedlce ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 r.
22). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce.
23). Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2015 rok.
24). Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Siedlce.
25). Podjęcie  uchwały  w  sprawie  powołania  Zespołu  do  spraw  zaopiniowania  kandydatów na ławników.
26). Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta.
27). Informacja o złożonych interpelacjach Radnych.
28). Odpowiedzi na zapytania Radnych.
29). Odpowiedzi na zapytania Radnych do sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta.
30). Zamknięcie obrad.

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?