SPIN

sesja miejska: stan bezrobocia, repatrianci, podatki od nieruchomości

Aneta Borkowska środa, 25 listopada 2015, 15:38 Aktualnie

W najbliższy piątek (27 listopada) o godz. 10.00 odbędzie się Sesja Rady Miasta Siedlce. Poniżej prezentujemy porządek obrad.

1). Otwarcie obrad.
2). Wnioski do porządku obrad.
3). Przyjęcie protokołu XIII Sesji.
4). Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Miasta Siedlce do 2025 roku”.
5). Informacja na temat funkcjonowania żłobków oraz klubów dziecięcych w mieście.
6). Informacja o stanie bezrobocia w mieście.
7). Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/172/2007 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 sierpnia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie „Medycyna Siedlecka” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
8). Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia na czas nieokreślony na terenie Miasta Siedlce warunków do osiedlenia w 2016 roku nieokreślonej imiennie rodziny polskiego pochodzenia repatriowanej z Republiki Kazachstanu lub innej republiki środkowo-azjatyckiej byłego ZSRR.
9). Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016 – 2018”.
10). Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Miasto Siedlce.
11). Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia, w sąsiedztwie alei drzew – pomnika przyrody zlokalizowanego na nieruchomościach o numerach ewidencyjnych: 103 obręb 71 stanowiącej pas drogowy ulicy Janowskiej w Siedlcach oraz 20 obręb 71 położonej przy ulicy Janowskiej 104 w Siedlcach.
12). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/172/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Siedlce oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
13). Podjęcie uchwały w sprawie wynajęcia części nieruchomości zabudowanej garażem murowanym.
14). Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości miejskiej położonej w Siedlcach przy ulicy Garwolińskiej.
15). Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony części nieruchomości Miasta z przeznaczeniem na cele rolne.
16). Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Siedlce przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
17). Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w roku 2016.
18). Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w roku 2016.
19). Podjęcie uchwały w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Miasta Siedlce.
20). Podjęcie uchwały w sprawie formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym.
21). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce.
22). Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2015 rok.
23). Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Młodzieżowej Rady Miasta Siedlce kadencji 2015-2017.
24). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Budżetu, Inicjatyw Gospodarczych i Przemysłu.
25). Przyjęcie listu do Premier Rządu i Parlamentarzystów okręgu siedlecko-ostrołęckiego dotyczącego prośby o debatę nad koncepcją likwidacji gimnazjów.
26). Informacja nt. problemu głodujących dzieci w mieście Siedlce.
27). Informacja o złożonych interpelacjach Radnych.
28). Odpowiedzi na zapytania Radnych.
29). Zamknięcie obrad.

2 komentarze

  1. sds dodano 5 lat temu

    pkt.26 ledwo co przejeli władzę w Polsce a już sa głodujace dzieci.

  2. młody dodano 5 lat temu

    ciesz się człeku że mieszkasz w tak ładnym mieście

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?