SPIN

sesja miejska: dożywianie, odpady komunalne, sprzedaż alkoholu, opłata targowa

Aneta Borkowska poniedziałek, 25 kwietnia 2016, 13:07 Aktualnie

W najbliższy piątek (29 kwietnia) o godz. 14. w sali konferencyjnej w urzędzie odbędzie się Sesja Rady Miasta Siedlce.

Porządek obrad:
1). Otwarcie obrad,
2). Wnioski do porządku obrad,
3). Przyjęcie protokołu XVIII Sesji,
4). Informacja nt. działalności Miejskiego Ośrodka Kultury,
5). Informacja nt. działalności Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce,
6). Informacja nt. działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej,
7). Ocena zasobów pomocy społecznej Miasta Siedlce,
8). Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu „Domowi pod Kasztanami” Domowi Dziecka w Siedlcach,
9). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/720/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,
10). Informacja o zgłoszonych żądaniach i wydanych decyzjach w związku z uchwalonymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego,
11). Informacja nt. funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w mieście,
12). Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Siedlcach w 2016 roku,
13). Podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wyznaczenia miejsc do spożycia w miejscu sprzedaży, w których za zezwoleniem może być dokonywana sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych na terenie miasta Siedlce,
14). Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości miejskiej, położonej w Siedlcach przy ulicy 3 Maja 42 (w głębi),
15). Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 27, położonego w Siedlcach przy ulicy Pułaskiego 55,
16). Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 69, położonego w Siedlcach przy ulicy 11 Listopada 16,
17). Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Siedlcach przy ulicy Franciszka Kleeberga,
18). Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy,
19). Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Planu inwestycyjnego dla subregionu siedleckiego objętego Obszarem Strategicznej Interwencji problemowym pn.: „Utworzenie Zintegrowanego Wielofunkcyjnego Węzła Wymiany Pasażerskiej w Siedlcach oraz rozbudowa i modernizacja powiązanego z nim układu komunikacyjnego miasta Siedlce i subregionu siedleckiego”,
20). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Miasta Siedlce,
21). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Siedlce,
22). Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2016 rok,
23). Informacja o złożonych interpelacjach Radnych,
24). Odpowiedzi na zapytania Radnych,
25). Zamknięcie obrad.

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?