SPIN

sesja miejska: zagospodarowanie przestrzenne, szczepienia seniorów, odpady komunalne

Aneta Borkowska środa, 25 maja 2016, 11:14 Aktualnie

W najbliższy wtorek (31 maja) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej w urzędzie odbędzie się Sesja Rady Miasta Siedlce.

Porządek obrad:
1). Otwarcie obrad.
2). Wnioski do porządku obrad.
3). Przyjęcie protokołu XIX Sesji.
4). Informacja nt. funkcjonowania opieki zdrowotnej w mieście.
5). Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Sienkiewicza i Świętojańskiej w Siedlcach.
6). Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Piłsudskiego, Asza, Pułaskiego i Kochanowskiego w Siedlcach.
7). Informacja z działalności Przedsiębiorstwa Energetycznego Sp. z o.o.
8). Informacja z działalności Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
9). Informacja z działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. 10). Informacja z działalności Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.
11). Informacja z działalności Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
12). Informacja z działalności Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.
13). Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Siedlce z organizacjami pożytku publicznego w 2015 roku.
14). Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
15). Sprawozdanie z działalności „Domu nad Stawami” Domu Pomocy Społecznej.
16). Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach.
17). Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu szczepień ochronnych przeciwko grypie „Grypa Senior 65+” na lata 2016-2018.
18). Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia niektórych szkół z zespołów szkół ponadgimnazjalnych oraz ich likwidacji, dla których organem prowadzącym jest Miasto Siedlce.
19). Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Siedlce na lata 2015 -2018.
20). Podjęcie uchwały w sprawie zamiany lokali położonych w budynku przy ulicy Dzieci Zamojszczyzny 39 w Siedlcach.
21). Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony części nieruchomości Miasta z przeznaczeniem na cele rolne oraz pod drogę dojazdową.
22). Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w najem lokalu użytkowego.
23). Podjęcie uchwały w sprawie wynajęcia części nieruchomości zabudowanej dwoma garażami murowanymi.
24). Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki opłaty.
25). Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce.
26). Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
27). Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia, w sąsiedztwie drzewa, dębu szypułkowego pomnika przyrody, zlokalizowanego na nieruchomościach o numerach ewidencyjnych: 26/7 i 27/7 obręb 61 stanowiących pas drogowy ulicy ks. Józefa Obrębskiego w Siedlcach oraz 54/1 obręb 76 stanowiącej pas drogowy ulicy Starowiejskiej w Siedlcach.
28). Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr LX/862/2010 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na wykup wierzytelności wynikających z realizowanych przez Miasto Siedlce inwestycji.
29). Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Siedlce oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i zakupu.
30). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Siedlce.
31). Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2016 rok. (uzasadnienie)
32). Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Młodzieżowej Rady Miasta Siedlce kadencji 2015-2017.
33). Informacja o złożonych interpelacjach Radnych.
34). Odpowiedzi na zapytania Radnych.
35). Zamknięcie obrad.

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?