SPIN

sesja miejska: absolutorium, stan zieleni, odpady komunalne

Aneta Borkowska poniedziałek, 20 czerwca 2016, 09:28 Aktualnie

W najbliższy czwartek (23 czerwca) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej w urzędzie odbędzie się Sesja Rady Miasta Siedlce.

Porządek obrad:
1). Otwarcie obrad.
2). Wnioski do porządku obrad.
3). Przyjęcie protokołu XX Sesji.
4). Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Spokojnej.
5). Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Siedlce na lata 2016-2025”. (badania CATI z mieszkańcami Siedlec)
6). Informacja o przeprowadzonych kontrolach dotyczących przeniesienia własności i dzierżawy nieruchomości w latach 2014-2015.
7). Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego budżetu Miasta Siedlce za 2015 rok.
8). Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miasta Siedlce wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok.
9). Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.
10). Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w mieście.
11). Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego w mieście.
12). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej działającej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Siedlcach.
13). Informacja nt. stanu zieleni na terenach komunalnych.
14). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/410/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie podziału obszaru miasta Siedlce na sektory, w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
15). Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej nieruchomości, składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.
16). Podjęcie uchwały w sprawie wynajęcia nieruchomości zabudowanej garażem murowanym.
17). Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr X/104/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe o charakterze użyteczności publicznej organizowane przez Miasto Siedlce środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz w sprawie ustalenia kategorii osób uprawnionych do przejazdów ulgowych.
18). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/172/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Siedlce oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
19). Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 16, położonego w Siedlcach przy ulicy Pułaskiego 61.
20). Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Siedlce, położonej przy ulicy Rynkowej.
21). Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność Miasta Siedlce nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa położonej w Siedlcach, stanowiącej część ulicy Gajowej oznaczonej w ewidencji gruntów m. Siedlce jako działki 47/18 i 47/21 obr. 127.
22). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Siedlce.
23). Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2016 rok. /uzasadnienie/
24). Informacja o złożonych interpelacjach Radnych.
25). Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta.
26). Odpowiedzi na zapytania Radnych.
27). Odpowiedzi na zapytania Radnych do sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta.
28). Zamknięcie obrad.

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?