SPIN

sesja miejska: opłata targowa, ślubowanie nowej radnej, odpady komunalne

Aneta Borkowska środa, 28 września 2016, 09:14 Aktualnie

W najbliższy piątek (3o września) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej w urzędzie odbędzie się Sesja Rady Miasta Siedlce.

Porządek obrad:
1). Otwarcie obrad.
2). Ślubowanie Radnej.
3). Wnioski do porządku obrad.
4). Przyjęcie protokołu XXIII Sesji.
5). Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Siedlce na lata 2016-2020”.
6). Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr X/104/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe o charakterze użyteczności publicznej organizowane przez Miasto Siedlce środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz w sprawie ustalenia kategorii osób uprawnionych do przejazdów ulgowych.
7). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/127/2007 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Siedlce.
8). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/253/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce.
9). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/254/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
10). Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Siedlce, położonej przy ulicy Czackiego.
11). Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Siedlcach pomiędzy ulicami Próżną i Ogrodową.
12). Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia ulic Łukasińskiego, Zbrojna i Składowa w Siedlcach kategorii drogi powiatowej oraz w sprawie zaliczenia ulic Łukasińskiego, Zbrojna i Składowa w Siedlcach do kategorii dróg gminnych.
13). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/216/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 marca 2016 w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych przez Miasto Siedlce ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 r.
14). Informacja nt. realizacji Programu „3+ Siedlecka Duża Rodzina”.
15). Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Młodzieżowej Rady Miasta Siedlce kadencji 2015-2017.
16). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Miasta Siedlce.
17). Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Siedlce.
18). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Siedlce.
19). Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2016 rok. /uzasadnienie/
20). Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta.
21). Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2016 roku.
22). Informacja o złożonych interpelacjach Radnych.
23). Odpowiedzi na zapytania Radnych.
24). Odpowiedzi na zapytania Radnych do sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta.
25). Zamknięcie obrad.

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?