SPIN

sesja miejska: wspieranie sportu, sprzedaż alkoholu, zaciągnięcie pożyczki, podatki

Aneta Borkowska poniedziałek, 24 października 2016, 15:19 Aktualnie

W najbliższy piątek (28 października) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej w urzędzie odbędzie się Sesja Rady Miasta Siedlce.

Porządek obrad:
1). Otwarcie obrad.
2). Wnioski do porządku obrad.
3). Przyjęcie protokołu XXIV Sesji.
4). Informacja o stanie środowiska na terenie miasta Siedlce.
5). Informacja nt. realizacji zadań oświatowych przez Miasto Siedlce za rok szkolny 2015/2016.
6). Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Starowiejskiej w Siedlcach. /uzasadnienie/
7). Informacja nt. realizacji programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2014-2020.
8). Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Miasta Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r.
9). Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia przez osoby bezdomne odpłatności za pobyt w schronisku.
10). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/277/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 października 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Miasta Siedlce.
11). Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz zasad ustalania wysokości stypendiów sportowych.
12). Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach za rok obrotowy 2016.
13). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/660/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone w „Domu nad Stawami” Domu Pomocy Społecznej w Siedlcach.
14). Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 31 położonego w Siedlcach przy ulicy Kilińskiego 32.
15). Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie własności lokali mieszkalnych od Polskich Kolei Państwowych S.A.
16). Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Siedlce, położonej przy ulicy Rynkowej.
17). Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony części nieruchomości Miasta z przeznaczeniem pod pojemniki na odpady stałe.
18). Podjęcie uchwały w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie miasta Siedlce. (opinia prawna)
19). Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Siedlcach w 2017 roku.
20). Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Siedlcach w latach 2017-2020.
21). Podjęcie uchwały w sprawie formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym.
22). Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w roku 2017.
23). Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w roku 2017.
24). Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki.
25). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Siedlce.
26). Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2016 rok. (uzasadnienie)
27). Informacje nt. oświadczeń majątkowych.
28). Informacja o złożonych interpelacjach Radnych.
29). Odpowiedzi na zapytania Radnych.
30). Zamknięcie obrad.

 

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?