SPIN

sesja miejska: stypendia sportowe, mecenasi, rewitalizacja parku

Aneta Borkowska czwartek, 15 grudnia 2016, 14:05 Aktualnie

W najbliższy piątek (16 grudnia) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej w urzędzie odbędzie się Sesja Rady Miasta Siedlce.

Porządek obrad:

1). Otwarcie obrad.
2). Wnioski do porządku obrad. – wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Siedlce na lata 2016-2020. – wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLIII/783/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Siedlce oraz określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Siedlce.
3). Przyjęcie protokołów XXV i XXVI Sesji.
4). Informacja o stanie bezrobocia w mieście.
5). Informacja nt. realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2016.
6). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/327/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 października 2016r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w roku 2017.
7). Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie umorzenia wierzytelności należnej Miastu Siedlce od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach z tytułu pożyczki udzielonej z budżetu Miasta Siedlce.
8). Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXV/492/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania osób, które wymagają takiej pomocy oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
9). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/286/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Bezdomności.
10). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/207/2007 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 października 2007 r. w sprawie ustanowienia tytułu Mecenasa Siedleckiego Sportu.
11). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/208/2007 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 października 2007 r. w sprawie ustanowienia tytułu Mecenasa Siedleckiej Kultury.
12). Podjęcie uchwały w sprawie stypendiów sportowych.
13). Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017 – 2019”.
14). Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia przez Miasto Siedlce aportu i objęcia dodatkowych udziałów w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Siedlcach.
15). Podjęcie uchwały w sprawie wynajęcia części nieruchomości zabudowanych garażami murowanymi.
16). Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia, w sąsiedztwie alei drzew – pomnika przyrody zlokalizowanego na nieruchomościach o numerach ewidencyjnych: 103 obręb 71 stanowiącej pas drogowy ulicy Janowskiej w Siedlcach oraz 20 obręb 71 położonej przy ulicy Janowskiej 104 w Siedlcach.
17). Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie alejek parkowych, budowie instalacji wodociągowej, budowie kanalizacji sanitarnej, budowie instalacji elektrycznej i teletechnicznej, budowie budynku kawiarni, budowie ogródka jordanowskiego (placu zabaw) z budynkiem zaplecza, budowie pawilonu ogrodowego i obiektów małej architektury, w ramach zadania pn.: Rewitalizacja Parku Miejskiego „Aleksandria” w Siedlcach, w sąsiedztwie dziesięciu drzew – pomników przyrody rosnących na nieruchomości o numerze ewidencyjnym 4/12 obręb 39 stanowiącej teren Parku Miejskiego „Aleksandria”.
18). Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Siedlce przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
19). Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie miasta Siedlce i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu i odstąpienia od jego usunięcia na rok 2017.
20). Podjęcie uchwały o przekazaniu Województwu Mazowieckiemu dotacji przedmiotowej w wysokości do 45.000,00 zł na współfinansowanie kosztów administrowania parkingu związanego z systemem „Parkuj i Jedź”.
21). Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Siedlcach przy ulicy Zamiejskiej.
22). Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Siedlcach przy ul. Romanówka.
23). Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Siedlcach przy ulicy Dylewicza.
24). Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego zabudowanej nieruchomości miejskiej, położonej w Siedlcach przy ulicy Księdza Jana Niedziałka 16-18.
25). Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
26). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Siedlce.
27). Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2016 rok. (uzasadnienie)
28). Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami na temat Budżetu Miasta Siedlce na rok 2018. (autopoprawka)
29). Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2017-2034. (opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej)
30). Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siedlce na 2017 rok. (opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej)
31). Przyjęcie planu pracy Rady Miasta na 2017 rok.
32). Przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji Rady Miasta za 2016 rok.
33). Informacja Urzędu Skarbowego w Sokołowie Podlaskim nt. oświadczenia majątkowego.
34). Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta.
35). Informacja o złożonych interpelacjach Radnych.
36). Odpowiedzi na zapytania Radnych.
37). Odpowiedzi na zapytania Radnych do sprawozdania Prezydenta Miasta.
38). Zamknięcie obrad.

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?