SPIN

sesja miejska: reforma oświaty, ochrona środowiska, sprzedaż działek, Mecenasi

Aneta Borkowska poniedziałek, 23 stycznia 2017, 14:17 Aktualnie

W najbliższy piątek (27 stycznia) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej w urzędzie odbędzie się Sesja Rady Miasta Siedlce.

Porządek obrad:
1). Otwarcie obrad.
2). Wnioski do porządku obrad.
3). Przyjęcie protokołu XXVII Sesji.
4). Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2016 roku.
5). Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Miasto Siedlce.
6). Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Planu inwestycyjnego dla subregionu siedleckiego objętego Obszarem Strategicznej Interwencji problemowym pn.: „Poprawa dostępności mieszkańców subregionu siedleckiego do wysokiej jakości usług publicznych, rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych oraz wzrost potencjału turystycznego”.
7). Raport z realizacji „Programu ochrony środowiska dla miasta Siedlce na lata 2009-2016”.
8). Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „ Programu ochrony środowiska dla miasta Siedlce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2023”.
9). Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Siedlce.
10). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nieruchomości położonych przy ul.Pescantina i ul.Rytla.
11). Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości miejskiej, położonej w Siedlcach przy ul.Podlaskiej (róg Monte Cassino).
12). Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Siedlcach pomiędzy ulicami Pułaskiego, Kilińskiego, Sienkiewicza i Floriańską.
13). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Siedlce.
14). Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2017 rok.
15). Podjęcie uchwały w sprawie przyznania tytułów: Złotego Mecenasa Siedleckiego Sportu, Złotego Mecenasa Siedleckiej Kultury, Mecenasa Siedleckiego Sportu i Mecenasa Siedleckiej Kultury za 2016 rok.
16). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Sportu i Rekreacji Rady Miasta.
17). Informacja nt. reformy oświaty w Siedlcach.
18). Informacja o złożonych interpelacjach Radnych.
19). Odpowiedzi na zapytania Radnych.
20). Zamknięcie obrad.

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?