SPIN

sesja miejska: rekrutacja do przedszkoli, opieka nad zwierzętami bezdomnymi, zmiany w budżecie

Aneta Borkowska poniedziałek, 27 marca 2017, 11:11 Aktualnie

W najbliższy piątek (31 marca) o godz. 10. w sali konferencyjnej w urzędzie odbędzie się Sesja Rady Miasta Siedlce.

Porządek obrad:
1). Otwarcie obrad.
2). Wnioski do porządku obrad.
3). Przyjęcie protokołów XXIX, XXX i XXXI Sesji.
4). Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Grabianowskiej i Zielnej w Siedlcach.
5). Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Siedlce w 2016 roku.
6). Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych na terenie Miasta Siedlce w 2016 roku.
7). Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Siedlcach w 2016 roku.
8). Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w 2016 roku.
9). Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu systemu pieczy zastępczej w 2016 roku.
10). Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2016 r.
11). Sprawozdanie z realizacji w 2016 roku Miejskiego Programu Działań na rzecz osób Niepełnosprawnych.
12). Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Siedlcach w 2016 roku.
13). Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Siedlcach w 2016 roku.
14). Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Siedlce.
15). Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Siedlce, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
16). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/172/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Siedlce oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
17). Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Siedlce w 2017 roku.
18). Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie Siedlecko-Węgrowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
19). Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia ulic na działkach nr 6/22, 6/31, 6/39, 6/42, 6/43 i 6/85 obręb 6 w Siedlcach do kategorii dróg gminnych.
20). Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Miasta Siedlce, położonej przy ulicy Sokołowskiej 158.
21). Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Siedlce, położonej w Siedlcach przy ulicy generała Józefa Sowińskiego.
22). Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXII/446/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie podziału miasta Siedlce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
23). Podjęcie uchwały w sprawie delegowania Radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w kadencji 2017-2019.
24). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Siedlce na lata 2017-2034.
25). Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2017 rok.
26). Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta.
27). Informacja o złożonych interpelacjach Radnych.
28). Odpowiedzi na zapytania Radnych.
29). Odpowiedzi na zapytania Radnych do sprawozdania Prezydenta Miasta.
30). Zamknięcie obrad

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?