SPIN

sesja miejska: „Senior 65+”, zmiany nazwy ulicy: Kruczkowskiego i Langego, budżet

Aneta Borkowska poniedziałek, 28 sierpnia 2017, 12:15 Aktualnie

W najbliższą środę (30 sierpnia) o godz. 10. w sali konferencyjnej w urzędzie odbędzie się Sesja Rady Miasta Siedlce.

Porządek obrad:

1). Otwarcie obrad.

2). Wnioski do porządku obrad.

3). Przyjęcie protokołów XXXVII i XXXVIII Sesji.

4). Raport z realizacji programu ochrony środowiska dla miasta Siedlce za lata 2015-2016.

5). Informacja nt. wykonania zadań własnych Miasta w zakresie kultury fizycznej.

6). Sprawozdanie z realizacji Programu „Senior 65+” w mieście Siedlce.

7). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/279/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 31.08.2016 r.

8). Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach.

9). Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXX/384/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych przez Miasto Siedlce ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 r.

10). Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony udziału nieruchomości stanowiącej własność Miasta Siedlce położonej w Siedlcach przy ulicy Kleeberga.

11). Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony części nieruchomości Miasta z przeznaczeniem pod osłonę śmietnikową.

12). Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości miejskiej, położonej w Siedlcach u zbiegu ulic Damanickiej i Jeżynowej.

13). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście (Leona Kruczkowskiego). (autopoprawka)

14). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście (Oskara Lange).

15). Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia ulicy ks. Józefa Obrębskiego i ulicy Zbigniewa Herberta w Siedlcach do kategorii dróg gminnych.

16). Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków bankowych jednostek budżetowych Miasta Siedlce prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. (uzasadnienie)

17). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Siedlce na lata 2017-2035.

18). Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2017 rok. (uzasadnienie)

19). Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Siedlce.

20). Informacja o złożonych interpelacjach Radnych.

21). Odpowiedzi na zapytania Radnych.

22). Zamknięcie obrad.

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?