SPIN

sesja miejska: pożyczka, podatki, gospodarka niskoemisyjna

Aneta Borkowska czwartek, 26 października 2017, 11:16 Aktualnie

W najbliższy wtorek (31 października) o godz. 10. w sali konferencyjnej w urzędzie odbędzie się Sesja Rady Miasta Siedlce.

Porządek obrad:

1). Otwarcie obrad.

2). Wnioski do porządku obrad.

3). Przyjęcie protokołu XL Sesji.

4). Informacja nt. stanu środowiska w mieście.

5). Informacja nt. realizacji zadań oświatowych miasta Siedlce za rok szkolny 2016-2017.

6). Informacja nt. realizacji programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2014-2020.

7). Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Miasta Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.

8). Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Siedlcach w 2018 roku.

9). Podjęcie uchwały w sprawie nadania nowego brzmienia statutowi Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach.

10). Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Siedlce do 2020 roku”.

11). Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do Porozumienia w sprawie wspólnej realizacji programu bezemisyjnego transportu publicznego.

12). Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia aportu i objęcia dodatkowych udziałów w Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Spółka z o.o.

13). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/172/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Siedlce oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

14). Podjęcie uchwały w sprawie wynajęcia części nieruchomości zabudowanej garażem murowanym.

15). Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Siedlce, położonej przy ulicy Młynarskiej 9G.

16). Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony części nieruchomości Miasta z przeznaczeniem pod osłonę śmietnikową.

17). Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia ulicy Tadeusza Zieleniewskiego w Siedlcach do kategorii dróg gminnych.

18). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy.

19). Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z opłat za wydanie nowego prawa jazdy lub nowego dowodu rejestracyjnego w związku ze zmianą nazwy ulicy.

20). Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w roku 2018.

21). Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w roku 2018.

22). Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki.

23). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Siedlce na lata 2017-2035.

24). Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2017 rok. (uzasadnienie)

25). Informacje nt. analizy oświadczeń majątkowych.

26). Informacja o złożonych interpelacjach Radnych.

27). Odpowiedzi na zapytania Radnych.

28). Zamknięcie obrad.

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?