SPIN

sesja miejska: kredyt, udziały w PWiKu i ARMS, stypendia sportowe

Aneta Borkowska czwartek, 14 grudnia 2017, 08:54 Aktualnie

W najbliższy poniedziałek (18 grudnia) o godz. 10. w sali konferencyjnej w urzędzie odbędzie się Sesja Rady Miasta Siedlce

Porządek obrad:

1). Otwarcie obrad.

2). Wnioski do porządku obrad.

3). Przyjęcie protokołu XLII Sesji.

4). Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLI/476/2017 z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki.

5). Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego.

6). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Siedlce na lata 2017-2035.

7). Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2017 rok.

8). Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Siedlce na lata 2018-2035.

9). Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2018 rok.

10). Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami na temat budżetu miasta Siedlce na rok 2019.

11). Informacja w sprawie wyznaczenia podmiotów, na rzecz których skazani z Zakładu Karnego w Siedlcach mogą wykonywać prace na cele społeczne w 2018 roku.

12). Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018 – 2020”.

13). Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia przez Miasto Siedlce aportu i objęcia dodatkowych udziałów w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Siedlcach.

14). Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie dodatkowych udziałów w Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Spółka z o.o.

15). Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie kablowej linii energetycznej średniego napięcia, w sąsiedztwie lipy drobnolistnej – pomnika przyrody, zlokalizowanego na nieruchomościach o numerach ewidencyjnych 1/34 obręb 121 położonej przy ulicy Składowej 7 oraz 1/45 obręb 121 stanowiącej pas drogowy ulicy Składowej w Siedlcach.

16). Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie miasta Siedlce i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu i odstąpienia od jego usunięcia na rok 2018.

17). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/339/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie stypendiów sportowych.

18). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/383/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczone w miejscu zamieszkania osób, które wymagają takiej pomocy oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

19). Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Młodzieżowej Rady Miasta Siedlce kadencji 2017-2019.

20). Przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji Rady Miasta za 2017 rok.

21). Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta.

22). Informacja o złożonych interpelacjach Radnych.

23). Odpowiedzi na zapytania Radnych.

24). Odpowiedzi na zapytania Radnych do sprawozdania Prezydenta Miasta.

25). Zamknięcie obrad.

 

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?