SPIN

Sesja miejska: sezon kąpielowy, sprzedaż alkoholu, nazwy ulic

Aneta Borkowska poniedziałek, 23 kwietnia 2018, 11:23 Aktualnie

W najbliższy piątek (27 kwietnia) o godz. 10. odbędzie się Sesja Rady Miasta Siedlce. Sala konferencyjna urzędu.

Porządek obrad:

1). Otwarcie obrad.

2). Wnioski do porządku obrad.

3). Przyjęcie protokołów XLVII i XLVIII Sesji.

4). Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po obu stronach ulicy Janowskiej wraz z listą nieuwzględnionych uwag dotyczących projektu planu oraz sposób realizacji zapisanych w palnie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych – celem ich rozstrzygnięcia.

5). Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Okrężnej, Wintera i Dzieci Zamojszczyzny w Siedlcach.

6). Informacja dot. zgłoszonych żądań i wydanych decyzjach w związku z uchwalonymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

7). Informacja nt. działalności Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce.

8). Informacja nt. działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej.

9). Informacja nt. działalności Miejskiego Ośrodka Kultury.

10). Informacja nt. oceny zasobów pomocy społecznej Miasta Siedlce.

11). Informacja nt. realizacji Programu „3+ Siedlecka Duża Rodzina”.

12). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/383/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczone w miejscu zamieszkania osób, które wymagają takiej pomocy oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

13). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Środowiskowego Domu Samopomocy w Siedlcach dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i osób z autyzmem.

14). Podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie miasta Siedlce w 2018 roku.

15). Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej i nauczycieli kształcenia na odległość oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość.

16). Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć.

17). Podjęcie uchwały w sprawie ceny za usługę komunalną o charakterze użyteczności publicznej – odprowadzanie wód opadowych i roztopowych – świadczoną przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Siedlcach. (autopoprawka)

18). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/410/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie podziału obszaru miasta Siedlce na sektory, w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

19). Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci telekomunikacyjnej, w sąsiedztwie lipy drobnolistnej – pomnika przyrody, zlokalizowanego na nieruchomościach o numerach ewidencyjnych 1/34 obręb 121 położonej przy ulicy Składowej 7 oraz 1/45 obręb 121 stanowiącej pas drogowy ulicy Składowej w Siedlcach.

20). Podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wyznaczenia miejsc do spożycia w miejscu sprzedaży, w których za zezwoleniem może być dokonywana sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych na terenie miasta Siedlce.

21). Podjęcie uchwały w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych do spożycia w miejscu jak i poza miejscem sprzedaży na terenie miasta Siedlce.

22). Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego zabudowanych nieruchomości miejskich, położonych w Siedlcach przy ulicy Sekulskiej 40 i 40a.

23). Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Miasta Siedlce położonej przy ulicy Sokołowskiej.

24). Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony działek stanowiących własność Miasta Siedlce, położonych przy ulicy Targowej.

25). Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 37 położonego w Siedlcach przy ulicy Księdza Piotra Ściegiennego 9/15.

26). Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Generała Ryszarda Kuklińskiego.

27). Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Biskupa Henryka Przeździeckiego.

28). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Siedlce na lata 2018-2035.

29). Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2018 rok. (uzasadnienie)

30). Informacja o złożonych interpelacjach Radnych.

31). Odpowiedzi na zapytania Radnych.

32). Zamknięcie obrad.

Przewodniczący

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?