SPIN

Sesja miejska: plan zagospodarowania, wynagrodzenie prezydenta, absolutorium

Aneta Borkowska środa, 20 czerwca 2018, 09:13 Aktualnie

W najbliższy poniedziałek (25 czerwca) o godz. 1o. odbędzie się Sesja Rady Miasta Siedlce. Sala konferencyjna urzędu.

Porządek obrad:

1). Otwarcie obrad.

2). Wnioski do porządku obrad.

3). Przyjęcie protokołów L i LI Sesji.

4). Podjęcie uchwały w sprawie uczczenia 200. rocznicy utworzenia Diecezji Siedleckiej.

5). Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie stacji PKP Siedlce Wschodnie.

6). Informacja nt. funkcjonowania opieki zdrowotnej w mieście.

7). Informacja nt. stanu bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego w mieście.

8). Sprawozdanie z działalności „Domu nad Stawami” Domu Pomocy Społecznej”.

9). Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLI/463/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 października 2017 r. w sprawie nadania nowego brzmienia statutowi Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlca.

10). Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XX/253/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce.

11). Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Siedlce.

12). Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości miejskiej, położonej w Siedlcach przy ulicy Monte Cassino.

13). Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Miasta Siedlce, położonej przy ulicy Sokołowskiej 160 (w głębi).

14). Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Siedlce, położonej przy ulicy Rynkowej.

15). Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Siedlce, położonych przy ulicy Młynarskiej 9C, 9F, 9G i 9H.

16). Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 4 położonego w Siedlcach przy ul.Jana Kilińskiego 13.

17). Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Miasta Siedlce, położonej przy ulicy Rynkowej róg Jana III Sobieskiego.

18). Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.

19). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Siedlce.

20). Podjęcie uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

21). Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezydenta Miasta.

22). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Siedlce na lata 2018-2035.

23). Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2018 rok. (uzasadnienie)

24). Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Miasta Siedlce za 2017 rok.

25). Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miasta Siedlce wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok.

26). Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

27). Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta.

28). Informacja o złożonych interpelacjach Radnych.

29). Odpowiedzi na zapytania Radnych.

30). Odpowiedzi na zapytanie Radnych do sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta.

31). Zamknięcie obrad.

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?