SPIN

Sesja miejska: podatki od nieruchomości, organizacje pozarządowe, sprzedaż nieruchomości

Aneta Borkowska poniedziałek, 24 września 2018, 12:45 Aktualnie

W najbliższy czwartek o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Siedlce odbędzie się sesja rady miasta.

Porządek obrad:

1). Otwarcie obrad.

2). Wnioski do porządku obrad.

3). Przyjęcie protokołu LIV Sesji.

4). Informacja na temat wykonania zadań własnych miasta w zakresie kultury fizycznej i sportu.

5). Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Miasta Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r.

6). Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie „Południowej Dzielnicy Przemysłowej”.

7). Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Siedlcach w 2019 roku.

8). Podjęcie uchwały w sprawie określenia kwoty jednostkowej, będącej podstawą ustalenia kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach stworzonego przez organizację pozarządową.

9). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/127/2007 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 maja 2007 roku w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Siedlce.

10). Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Siedlce, położonej przy ulicy Targowej.

11). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Siedlce z dnia 30 sierpnia 2018 r. Nr LIV/614/2018 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Siedlce, położonej przy ulicy Młynarskiej 15L.

12). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Siedlce z dnia 30 sierpnia 2018 r. Nr LIV/613/2018 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Siedlce, położonej przy ulicy Młynarskiej 15M.

13). Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego zabudowanej nieruchomości miejskiej, położonej w Siedlcach przy ulicy Polnej 16A.

14). Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu.

15). Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w roku 2019.

16). Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XL/742/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie udzielenia poręczenia wykupu obligacji emitowanych w celu refinansowania zadłużenia zaciągniętego przez Agencję Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. (Spółka) oraz finansowania bieżącej działalności Spółki.

17). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Siedlce na lata 2018-2035.

18). Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2018 rok. (uzasadnienie)

19). Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Siedlce za I półrocze 2018r. (Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej)

20). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwałę Nr XL/741/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 marca 2014r. w sprawie powierzenia Agencji Rozwoju Miasta Siedlce spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zadań własnych Miasta Siedlce z zakresu kultury fizycznej i turystyki w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

21). Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta Siedlce za I półrocze 2018 roku.

22). Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta.

23). Informacja o złożonych interpelacjach Radnych.

24). Odpowiedzi na zapytania Radnych.

25). Odpowiedzi na zapytanie Radnych do sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta.

26). Zamknięcie obrad.

źródło: UM Siedlce

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?