SPIN

Sesja miejska: Mecenasi, sprawozdania, oświata

Aneta Borkowska środa, 27 marca 2019, 12:30 Aktualnie

W piątek (29 marca) o godz. 10. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Siedlce odbędzie się sesja rady miasta.

Porządek obrad:

1). Otwarcie obrad.
2). Wnioski do porządku obrad.
3). Przyjęcie protokołu VI Sesji.
4). Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta w 2018 r.
5). Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta w 2018 r.
6). Informacja nt. działalności Straży Miejskiej w 2018 r.
7). Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli Miasta Siedlce na lata 2019-2023”. (autopoprawka)
8). Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w 2018 r.
9). Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu systemu pieczy zastępczej w 2018 r.
10). Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2018 r.
11). Sprawozdanie z realizacji w 2018 r. Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych.
12). Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 r.
13). Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 r.
14). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/208/2007 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 października 2007 roku w sprawie ustanowienia tytułu Mecenasa Siedleckiej Kultury.
15). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/207/2007 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 października 2007 r. w sprawie ustanowienia tytułu Mecenasa Siedleckiego Sportu.
16). Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych przez Miasto Siedlce ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r. (autopoprawka)
17). Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego.
18). Podjęcie uchwały w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert. (autopoprawka)
19). Podjęcie uchwały w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2019 roku.
20). Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Siedlce oraz określenia granic ich obwodów od 1 września 2019 roku. (opinia Kuratora) (autopoprawka)
21). Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Miasta Siedlce od 1 września 2019 roku. (opinia Kuratora) (autopoprawka)
22). Podjęcie uchwały w sprawie założenia Branżowej Szkoły I stopnia Nr 6 w Siedlcach i włączenia jej do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. Gen. Józefa Bema w Siedlcach. (autopoprawka)
23). Podjęcie uchwały w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie miasta Siedlce. (autopoprawka)
24). Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem garażowym, położonej w Siedlcach przy ul. Bema i przyznania pierwszeństwa w jej nabyciu. (autopoprawka)
25). Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Siedlce w sprawie powierzenia Miastu Siedlce obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na jego terenie. (autopoprawka)
26). Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Siedlce w 2019 roku. (autopoprawka)
27). Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty z tytułu wniesienia jednorazowo opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. (opinia prawna do projektu uchwały) (autopoprawka)(opinia prawna do autopoprawki)
28). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Siedlce na lata 2019-2035.
29). Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2019 rok. (uzasadnienie)

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?