SPIN

Sesja miejska: plan zagospodarowania, sprawozdania, mecenasi, stypendia sportowe

Aneta Borkowska niedziela, 26 maja 2019, 10:49 Aktualnie

29 maja o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie sesja rady miasta.

Porządek obrad:
1). Otwarcie obrad.
2). Wnioski do porządku obrad.
3). Przyjęcie protokołu VIII Sesji.
4). Informacja nt. funkcjonowania opieki zdrowotnej w mieście.
5). Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Rady Miasta Siedlce w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Spokojnej. (załącznik graficzny)
6). Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul.Kazimierzowskiej w Siedlcach.
7). Informacja nt. działalności Przedsiębiorstwa Energetycznego Sp. z o.o.
8). Informacja nt. działalności Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
9). Informacja nt. działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o.
10). Informacja nt. działalności Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.
11). Informacja nt. działalności Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
12). Informacja nt. działalności Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.
13). Informacja nt. działalności „Domu nad Stawami” Domu Pomocy Społecznej za 2018 rok.
14). Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Siedlce z organizacjami pożytku publicznego w 2018 roku.
15). Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
16). Podjęcie uchwały w sprawie przyznania tytułów: Złotego Mecenasa Siedleckiego Sportu, Złotego Mecenasa Siedleckiej Kultury, Mecenasa Siedleckiego Sportu i Mecenasa Siedleckiej Kultury za 2018 rok.
17). Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli.
18). Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał w sprawie stypendiów sportowych.
19). Podjęcie uchwały uchylającej Uchwałę Nr VI/48/2019 w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Miasta Siedlce.
20). Podjęcie uchwały w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego niektórym uczniom oddziałów klasy III oraz uczniom oddziałów klasy VI w publicznych szkołach podstawowych, powstałych z przekształcenia gimnazjów.
21). Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych na terenie Miasta Siedlce przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego i osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
22). Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2, położonego w Siedlcach przy ulicy Henryka Sienkiewicza 36.
23). Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Siedlcach przy ul. Monte Cassino (w głębi).
24). Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr VIII/86/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 71, położonego w Siedlcach przy ulicy Jana III Sobieskiego 2.
25). Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 32, położonego w Siedlcach przy ulicy Kazimierza Pułaskiego 61.
26). Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Miasta Siedlce, położonej przy ulicy Jana III Sobieskiego.
27). Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości miejskiej, położonej w Siedlcach przy ulicy Kasztanowej 33.
28). Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Siedleckiego Programu Wspierania Weteranów.
29). Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2019 rok. (uzasadnienie)
30). Zamknięcie obrad.

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?