SPIN

Sesja miejska: plan zagospodarowania, opłaty za śmieci, absolutorium

Aneta Borkowska wtorek, 25 czerwca 2019, 06:56 Aktualnie

27 czerwca o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie sesja rady miasta.

Porządek obrad:
1). Otwarcie obrad.
2). Wnioski do porządku obrad.
3). Przyjęcie protokołu IX Sesji.
4). Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLIV/801/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na lata 2014-2022 dla Miasta Siedlce i gmin, z którymi Miasto Siedlce zawarło porozumienia w zakresie prowadzenia transportu publicznego.
5). Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Okrężnej, Wintera i Dzieci Zamojszczyzny w Siedlcach.
6). Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Siedlce w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie „Południowej Dzielnicy Przemysłowej”.
7). Podjęcie uchwały w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi przy ul. Miodowej w Siedlcach na działkach o nr geod. 40/12, 39/16, 38/9 37/6, 36/9 z obrębu 58. (uzasadnienie – Tabela 1; Tabela 2; Tabela 3; Tabela 4)
8). Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach.
9). Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach w 2018 r.
10). Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach za rok obrotowy 2018.
11). Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie przejęcia przez Miasto Siedlce zadania dotyczącego objęcia mieszkańców Gminy Siedlce usługami opiekuńczymi świadczonymi w „Domu nad Stawami” Domu Pomocy Społecznej w Siedlcach.
12). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/139/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Miasto Siedlce oraz określenia warunków częściowego zwolnienia od ich ponoszenia.
13). Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Miasta Siedlce.
14). Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków, zakresu oraz trybu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Miasta Siedlce.
15). Podjęcie uchwały w sprawie umiejscowienia Straży Miejskiej w Siedlcach w strukturze Urzędu Miasta Siedlce.
16). Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce.
17). Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki opłaty.
18). Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
19). Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
20). Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej nieruchomości, składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.
21). Podjęcie uchwały w sprawie podziału obszaru miasta Siedlce na sektory, w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
22). Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Spółce pod nazwą Siedleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zadań własnych Miasta Siedlce.
23). Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr X/104/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe o charakterze użyteczności publicznej organizowane przez Miasto Siedlce środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz w sprawie ustalenia kategorii osób uprawnionych do przejazdów ulgowych.
24). Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 7, położonego w Siedlcach przy ulicy Kazimierza Pułaskiego 55.
25). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Siedlcach w 2019 roku.
26). Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLIX/561/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wyznaczenia miejsc do spożycia w miejscu sprzedaży, w których za zezwoleniem może być dokonywana sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych na terenie miasta Siedlce.
27). Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników.
28). Debata nad Raportem o stanie Miasta Siedlce za 2018r.
29). Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Miasta Siedlce.
30). Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu miasta Siedlce za 2018 rok.
31). Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miasta Siedlce wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.
32). Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
33). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2019-2035.
34). Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2019 rok. (uzasadnienie)
35). Zamknięcie obrad.

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?