SPIN

Sesja miejska: podatek od nieruchomości, współpraca z organizacjami pozarządowymi

Aneta Borkowska poniedziałek, 28 października 2019, 12:15 Aktualnie

W najbliższy czwartek (31 października) o godz. 9. odbędzie się XIV Sesja Rady Miasta Siedlce.

Porządek obrad:
1). Otwarcie obrad.
2). Wnioski do porządku obrad.
3). Przyjęcie protokołu XIII Sesji.
4). Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Okrężnej, Wintera i Dzieci Zamojszczyzny w Siedlcach – Część A.
5). Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Mińsku Mazowieckim nt. wyników kontroli obiektów zlokalizowanych na terenie Miasta Siedlce.
6). Informacja nt. działalności „Domu pod Kasztanami” Domu Dziecka w Siedlcach.
7). Informacja nt. realizacji programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2014-2020.
8). Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach.
9). Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach.
10). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/60/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych przez Miasto Siedlce ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r.
11). Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Siedlcach w 2020 roku.
12). Podjęcie uchwały w sprawie określenia kwoty jednostkowej, będącej podstawą ustalenia kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach stworzonego przez organizację pozarządową.
13). Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Miasta Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r.
14). Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Siedlcach ze struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach.
15). Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Siedlce, położonej przy ulicy Rynkowej.
16). Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości, położonej w Siedlcach przy ul. Benedyktowicza.
17). Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr X/104/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe o charakterze użyteczności publicznej organizowane przez Miasto Siedlce środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz w sprawie ustalenia kategorii osób uprawnionych do przejazdów ulgowych.
18). Informacja o proponowanych przedsięwzięciach określonych w programie optymalizacji kosztów i dochodów oraz restrukturyzacji zadłużenia dla Miasta Siedlce.
19). Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w roku 2020.
20). Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w roku 2020.
21). Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2019 rok.
22). Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.
23). Zamknięcie obrad.

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?