SPIN

Wojewoda odpowiedział na nasze pytania

redakcja czwartek, 14 maja 2020, 21:19 Aktualnie

Dofinansowanie do remontu ul. Poniatowskiego w Siedlcach możliwe… Jeśli będą oszczędności.

Aktualizujemy temat dofinansowana do remontu ul. Poniatowskiego w Siedlcach. Środki miałyby pochodzić z Funduszu Dróg Samorządowych. We wtorek, na stronie portalu ukazał się artykuł, w którym tłumaczymy niejasności jakie pojawiły się (w związku z tą inwestycją i całym FDS) w wypowiedziach posła Krzysztofa Tchórzewskiego.

W związku z nimi, w ubiegłym tygodniu skierowaliśmy pytania do wojewody mazowieckiego. W artykule poinformowaliśmy, że nie dostaliśmy odpowiedzi. Okazało się, że odpowiedzi przesłano, ale zostały przez nas przeoczone. Nie wniosłyby one żadnych zmian do naszego tekstu. Podtrzymują nasze wątpliwości co do wypowiedzi posła, tłumaczą tryb postępowania komisji rozpatrującej wnioski. Podtrzymują też informacje przekazane przez siedlecki ratusz. Przepraszamy zespół prasowy wojewody mazowieckiego.

Pytania:

1. Czy i na jakiej podstawie wojewoda mazowiecki przekazał informację samorządowcom, że inwestycja zostanie dofinansowana. Posłużę się oficjalnym cytatem:
„Kiedy rozmawiałem z wojewodą, jest szansa, była szansa na to, aby ten wniosek został uwzględniony, ponieważ są niższe koszty realizacji robót inwestycyjnych (…) i dlatego też, w tej chwili, można powiedzieć, że ulica Poniatowskiego zostanie zrobiona”
2. Czy dofinansowanie do inwestycji w ramach FDS zależy od osobistego zaangażowania lokalnych polityków, samorządowców w relacje i kontakty z wojewodą, czy może decydują względy merytoryczne?
3. Czy jednym z dodatkowych argumentów za pozyskaniem dofinansowania na inwestycje drogowe w ramach FDS jest ilość złożonych wniosków do komisji konkursowej przez dany samorząd?
4. Czy im więcej wniosków złożonych przez jeden samorząd, tym większa szansa na dofinansowanie, żeby „komisje miały w czym przebierać”?

Odpowiedź: (pogrubienia od red.)

Zadanie „Budowa ul. J. Poniatowskiego w Siedlcach na odcinku od ul. B. Prusa do ul. Północnej i Jana Pawła II” zostało umieszczone na liście rezerwowej zadań rekomendowanych do dofinansowania w roku 2020 w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W przypadku aktualizacji listy z przyczyn określonych w art. 26 ust. 6 ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych, tj. wystąpienia oszczędności, zadania o najwyższym priorytecie do dofinansowania umieszczone na liście rezerwowej (o priorytecie decyduje kolejność zadań na liście), przenoszone są na listę podstawową, do wysokości środków przeznaczonych na dofinansowanie w danym województwie. Zatem niewykluczone jest, że w przypadku aktualizacji listy zadań rekomendowanych do dofinansowania to zadanie otrzyma dofinansowanie.

Informujemy, że ocena wszystkich wniosków zgłaszanych do dofinansowania w ramach Funduszu dokonywana była przez Komisję oceniającą wnioski, powołaną zgodnie z art. 22 ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych. Pierwszym etapem oceny każdego z wniosków była ocena formalna – wnioski, które uzyskały w jej ramach wynik pozytywny poddawane były ocenie merytorycznej, dokonywanej w oparciu o następujące kryteria:

• kryterium nr 1 – poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego,

• kryterium nr 2 – zapewnienie spójności sieci dróg publicznych,

• kryterium nr 3 – podnoszenie standardów technicznych dróg powiatowych i dróg gminnych oraz zachowanie jednorodności sieci dróg powiatowych i dróg gminnych pod względem spełniania tych standardów,

• kryterium nr 4 – zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych,

• kryterium nr 5 – poprawa dostępności terenów inwestycyjnych.

O tym, czy i na którym miejscu Listy zadań rekomendowanych do dofinansowania znalazło się konkretne zadanie, decydował wynik oceny formalnej oraz wynik oceny merytorycznej wniosku. Ponadto wpływ na kształt listy miały również liczba wniosków zgłoszonych do dofinansowania przez pozostałe samorządy i wysokość alokacji środków przeznaczonych dla województwa mazowieckiego na dany rok realizacji Funduszu.

Liczba złożonych przez samorząd wniosków nie ma wpływu na ich ocenę. Każdy z wniosków oceniany jest indywidualnie, według wymienionych wcześniej kryteriów. To od właściwego zarządcy drogi zależy wybór zgłaszanych do dofinansowania zadań i liczby zgłoszonych wniosków (w ramach limitu określonego w ogłoszeniu o naborze). W ramach ostatniego naboru wniosków o dofinansowanie przeprowadzonego w okresie 25 lipca – 26 sierpnia 2019 r., gminy oraz miasta na prawach powiatu mogły złożyć maksymalnie dwa wnioski, natomiast powiaty ziemskie mogły złożyć maksymalnie trzy wnioski.

Jeszcze raz przepraszamy zespół prasowy wojewody mazowieckiego. Do wcześniejszego art. dołączymy wyjaśnienie.

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?