SPIN

Sesja miejska: absolutorium dla prezydenta, opłata za żłobek, obligacje

Aneta Borkowska poniedziałek, 22 czerwca 2020, 14:22 Aktualnie

W najbliższy czwartek (25 czerwca) odbędzie się sesja rady. Obrady rozpoczną się o godz. 9. w sali konferencyjnej.

Porządek obrad:
1). Otwarcie obrad.
2). Wnioski do porządku obrad.
3). Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach za rok obrotowy 2019.
4). Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach w 2019 r.
5). Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach.
6). Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Siedlcach na zbycie środka trwałego.
7). Podjęcie uchwały sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Siedlce oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i zakupu.
8). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach.
9). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Siedlcach.
10). Debata nad Raportem o stanie Miasta Siedlce za 2019r.
11). Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Miasta Siedlce.
12). Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu miasta Siedlce za 2019 rok.
13). Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miasta Siedlce wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok.
14). Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
15). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/139/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Miasto Siedlce oraz określenia warunków częściowego zwolnienia od ich ponoszenia.
16). Podjęcie uchwały w sprawie przyznania tytułów: Złotego Mecenasa Siedleckiego Sportu, Złotego Mecenasa Siedleckiej Kultury, Mecenasa Siedleckiego Sportu i Mecenasa Siedleckiej Kultury za 2019 rok.
17). Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości miejskiej, położonej w Siedlcach w rejonie ulicy Aleksandra Rytla.
18). Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego zabudowanej nieruchomości miejskiej, położonej w Siedlcach przy ulicy Biskupa Ignacego Świrskiego 3.
19). Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości miejskiej, położonej w Siedlcach przy ulicy Borówkowej.
20). Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu zlokalizowanemu u zbiegu ulic Składowej i Rotmistrza Witolda Pileckiego.
21). Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Generała broni Tadeusza Buka.
22). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2020-2035.
23). Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2020 rok.
24). Przyjęcie protokołu XXII Sesji.
25). Zamknięcie obrad.

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?