SPIN

Sesja miejska: zamknięcie wiaduktu na ul.Domanickiej, strefa płatnego parkowania, Korpus Wsparcia Seniorów

Aneta Borkowska wtorek, 23 maja 2023, 08:37 Aktualnie

W najbliższy czwartek (25 maja) o godzinie 10. odbędzie się Sesja Rady Miasta Siedlce. Będzie ją można śledzić podczas transmisji video.

Porządek obrad
1. Otwarcie obrad.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Informacja Prezydenta Miasta nt. rozwiązań komunikacyjnych w związku z zamknięciem wiaduktu na ul.Domanickiej w Siedlcach.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Siedlce.
5. Informacja nt. funkcjonowania opieki zdrowotnej w mieście.
6. Informacja nt. działalności Domu Pomocy Społecznej „Domu nad Stawami”.
7. Informacja nt. działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o.
8. Informacja nt. działalności Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.
9. Informacja nt. działalności Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
10. Informacja nt. działalności Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
11. Informacja nt. działalności Przedsiębiorstwa Energetycznego Sp. z o.o.
12. Informacja nt. działalności Agencja Rozwoju Miasta Siedlce Spółka Sp. z o.o.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Spółce pod nazwą Agencja Rozwoju Miasta Siedlce Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zadań własnych Miasta Siedlce.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/353/2021 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Siedlce oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej.
16. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Siedlce z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 r.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXV/621/2023 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu osłonowego pn. Korpus Wsparcia Seniorów w zakresie świadczenia w 2023 roku usług „opieki na odległość”.
18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia treści tabliczek z numerami porządkowymi budynków.
19. Przyjęcie protokołów LXVII i LXVIII Sesji.
20. Zamknięcie obrad.

 

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?