SPIN

28.II. sesja miejska. Budżet, finanse, kredyt, Aquapark

Aneta Borkowska wtorek, 22 lutego 2011, 13:14 Aktualnie, Wydarzenia

W poniedziałek 28 lutego o godz. 10. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Siedlce odbędzie się V Sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Interpelacje i zapytania Radnych.
4. Przyjęcie protokołu IV Sesji.
5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Dzielnicy Nowe Siedlce za 2010r.
6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji uchwał Rady Miasta.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2010 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Kapituły tytułu Mecenasa Siedleckiego Sportu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Kapituły tytułu Mecenasa Siedleckiej Kultury.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych przez miasto Siedlce ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011 r.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr LXII/886/2010 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 października 2010 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Miasta Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyznawania pożyczek na  remonty budynków stanowiących własność osób fizycznych zajmowanych przez najemców, z którymi najem był nawiązany na podstawie decyzji administracyjnych o przydziale lub na podstawie innego tytułu prawnego przed wprowadzeniem publicznej gospodarki lokalami lub szczególnego trybu najmu oraz budynków będących własnością wspólnot mieszkaniowych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia aportu i objęcia dodatkowych udziałów w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Siedlcach.
14. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Uchwały Rady Miasta Siedlce z dnia 26 września 2008 r. Nr XXXIII/435/2008 w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Miasta Siedlce oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów użytkowania, dzierżawy lub najmu (Dz.Urz. Woj. Mazowieckiego z 2008 r., Nr 210, poz. 8310)za 2010 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych oraz udzielenie bonifikaty.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących własność Miasta Siedlce (garaże: ul.Rynkowa, ul.Browarna).
17. Podjęcie w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących własność Miasta Siedlce (część działki przy ul.Warszawskiej róg Daszyńskiego i ul.Piaski Zamiejskie).
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej garażem położonej w Siedlcach przy ul.Prymasa Stefana Wyszyńskiego i przyznania pierwszeństwa w jej nabyciu.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony części nieruchomości powiatowej z przeznaczeniem na cele ogrodnicze.
20. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr IV/67/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/69/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 stycznia 2011 roku.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2011 rok.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce.
24. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr LX/862/2010 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na wykup wierzytelności wynikających z realizowanych przez miasto Siedlce inwestycji.
25. Podjęcie uchwały  w sprawie udzielenia poręczenia spłaty rat kredytu wraz z odsetkami zaciąganego przez Agencję Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. przeznaczonego na budowę Aquaparku w Siedlcach.
26. Podjęcie uchwały w sprawie wnoszenia udziałów pieniężnych do Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. w latach 2011-2021.
27. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poręczenia spłaty rat pożyczki zaciąganej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z przeznaczeniem na wykonanie zbiornika wody użytkowej w Szpitalu przy ul. Bema 22.
28. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Miasto Siedlce kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na budowę obwodnicy wewnętrznej miasta Siedlce.
29. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Kultury i Sztuki.
30. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Sportu i Rekreacji.
31. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury.
32. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Oświaty.
33. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny.
34. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Gospodarki Mieszkaniowej.
35. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
36. Zamknięcie obrad.

źródło: UM Siedlce

Komentarze (1)

  1. no chyba dodano 10 lat temu

    mnie wzrok myli… PKT 25 – to chyba kpina jakaś, czy co? pieniądze to już raz od Strusa wzięli, jak sprzedali stadion. I teraz jeszcze raz?

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?