SPIN

29.IV. sesja miejska. Opłaty za żłobek, pożyczki, alkohol

Aneta Borkowska piątek, 29 kwietnia 2011, 00:28 Aktualnie, Wydarzenia

W piątek 29 kwietnia o godz. 10. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Siedlce odbędzie się VII Sesja Rady Miasta Siedlce.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Interpelacje i zapytania Radnych.
4. Przyjęcie protokołu VI Sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie oceny działalności Przedsiębiorstwa Energetycznego w Siedlcach Spółka z o.o.
6. Podjęcie uchwały w sprawie oceny działalności Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Siedlcach Spółka z o.o.
7. Podjęcie uchwały w sprawie oceny działalności Zakładu Utylizacji Odpadów Spółka z o.o.  w Siedlcach.
8. Podjęcie uchwały w sprawie oceny działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego
w Siedlcach Spółka z o.o.
9. Podjęcie uchwały w sprawie oceny działalności Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
10. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Lokalnego dla miasta Siedlce do roku 2013.
11. Podjęcie uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Miasto Siedlce.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji w 2011 r. projektu systemowego, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Statutu Miejskiego Żłobka w Siedlcach.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Miasto Siedlce oraz określenia warunków częściowego zwolnienia od ich ponoszenia.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania tytułów: Złotego Mecenasa Siedleckiego Sportu, Mecenasa Siedleckiego Sportu i Mecenasa Siedleckiej Kultury za 2010 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wynajęcia nieruchomości zabudowanych garażami.
18. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących własność Miasta Siedlce, położonych przy ulicy Młynarskiej i Rynkowej.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony części nieruchomości miasta na prawach powiatu oznaczonej jako działka nr 19/14 z obrębu 19.
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych oraz na udzielenie bonifikaty.
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Moniuszki 3 oraz udzielenia bonifikaty.
23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poręczenia spłaty rat pożyczki z odsetkami zaciąganej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z przeznaczeniem na modernizację systemu grzewczego z wykonaniem instalacji solarnej w budynku Szpitala przy ul. Bema 22.
24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poręczenia spłaty rat pożyczki z odsetkami zaciąganej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z przeznaczeniem na wymianę sieci wodociągowej zewnętrznej na terenie Szpitala ul. Starowiejskiej 15.
25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poręczenia spłaty rat pożyczki z odsetkami zaciąganej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z przeznaczeniem na ucyfrowienie i modernizację pracowni radiologii i pracowni usg wraz z zakupem sprzętu.
26. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poręczenia spłaty rat pożyczki z odsetkami zaciąganej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z przeznaczeniem na termomodernizację budynków technicznych Szpitala przy ul. Starowiejskiej 15.
27. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki do kwoty 380.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na termomodernizację Miejskiego Przedszkola Nr 17.
28. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki do kwoty 2.995.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na termomodernizację Publicznego Gimnazjum Nr 4.
29. Podjęcie uchwały uchylającej  Uchwałę Nr V/92/2011 w sprawie udzielenia poręczenia spłaty rat kredytu wraz z odsetkami zaciąganego przez Agencję Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. przeznaczonego na budowę Aquaparku w Siedlcach.
30. Podjęcie uchwały uchylającej Uchwałę Nr V/93/2011 w sprawie wnoszenia udziałów pieniężnych do Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. w latach 2011-2021.
31. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poręczenia wykupu obligacji emitowanych w celu sfinansowania budowy Aquaparku w Siedlcach przez Agencję Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.
32. Podjęcie uchwały w sprawie wnoszenia wkładów pieniężnych do Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. w latach 2011-2021 (dot. Aquaparku).
33. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poręczenia wykupu obligacji emitowanych w celu refinansowania kredytu przeznaczonego na budowę Regionalnego Ośrodka Sportu, Rekreacji, Rehabilitacji i Turystyki w Siedlcach przez Agencję Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.
34. Podjęcie uchwały w sprawie wnoszenia wkładów pieniężnych do Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. w latach 2011-2021 (dot. Regionalnego Ośrodka Sportu, Rekreacji, Rehabilitacji i Turystyki).
35. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr LX/862/2010 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na wykup wierzytelności wynikających z realizowanych przez miasto Siedlce inwestycji.
36. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce.
37. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2011 rok.
38. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr V/36/2003 Rady Miasta Siedlce z dnia 23 stycznia 2003 roku w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Siedlce.
39. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/595/2001 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 sierpnia 2001 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Siedlce.
40. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność  Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Siedlcach.                            
41. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury.
42. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
43. Zamknięcie obrad.

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?