SPIN

27.V. sesja miejska. Budżet, plan zagospodarowania, opłaty za przystanki MPK

Beata Głozak środa, 25 maja 2011, 11:06 Aktualnie, Wydarzenia

27 maja  br. (piątek) o godz. 10.00. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Siedlce odbędzie się VIII Sesja Rady Miasta Siedlce.

Porządek obrad:
1.Otwarcie obrad.
2.Wnioski do porządku obrad.
3.Interpelacje i zapytania Radnych.
4.Przyjęcie protokołu VII Sesji.
5.Przyjęcie informacji na temat współpracy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
6.Przyjęcie informacji na temat funkcjonowania opieki zdrowotnej w mieście Siedlce.
7.Przyjęcie informacji na temat funkcjonowania „Domu nad Stawami” Domu Pomocy Społecznej w Siedlcach w 2010 roku.
8.Przyjęcie informacji na temat działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w 2010 roku.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach za rok obrotowy 2010 i podziału zysku.
10.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr LXII/886/2010 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 października 2010 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Miasta Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011  rok.
11.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Siedlce.
12.Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy 3-go Maja obejmującego obszar 25UO w Siedlcach.
13.Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Siedlce oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
14.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miasto Siedlce.
15.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej usytuowanej na działce oznaczonej numerem 26 w obrębie nr 69.
16.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony części nieruchomości powiatowej z przeznaczeniem na cele ogrodnicze.
17.Podjęcie  uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej przy ul. Kalinowej.
18.Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Siedlcach przy ulicy Starzyńskiego (w głębi).
19.Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Siedlcach przy ul. Grabianowskiej  94.
20.Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Siedlcach przy ul.Pułaskiego 31d.
21.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr LX/862/2010 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 sierpnia
2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na wykup wierzytelności wynikających z realizowanych przez miasto Siedlce inwestycji.
22.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce.
23.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2011 rok.
24.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
25.Zamknięcie obrad.

źródło: UM Siedlce

2 komentarze

  1. O co chodzi z tymi opłatami dodano 13 lat temu

    Słyszałem jakiś czas temu, że mają zostać wprowadzone jakieś opłaty peronowe w pociągach. Czy to z naszymi autobusami to coś w tym stylu, czy też jakiś nasz lokalny podatek i kto ma go płacić.

  2. Poprawcie tytuł.. dodano 13 lat temu

    Sprawa dotyczy przystanków, ale nie MPK. proponuję lekture ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?