SPIN

sesja miejska: plan zagospodarowania, tytuł Honorowego Obywatela, siedleckie stawy, budżet

Aneta Borkowska wtorek, 25 sierpnia 2015, 08:36 Aktualnie

W najbliższy piątek (28 sierpnia) o godz. 10.00 odbędzie się Sesja Rady Miasta Siedlce. Poniżej prezentujemy porządek obrad.

1). Otwarcie obrad.
2). Wnioski do porządku obrad.
3). Przyjęcie protokołu X Sesji.
4). Informacja na temat współpracy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
5). Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Piaski Starowiejskie i Św. Faustyny Kowalskiej w Siedlcach.
6). Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Starowiejskiej w Siedlcach.
7). Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Siedlce na lata 2015-2020.
8). Informacja na temat wykonania zadań własnych Miasta w zakresie kultury fizycznej i sportu.
9). Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Siedlce.
10). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/58/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych przez Miasto Siedlce ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 r.
11). Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach.
12). Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony rezerwatu „Stawy Siedleckie”.
13). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/172/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Siedlce oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
14). Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie przyłącza kablowego energii elektrycznej do zasilania oświetlenia ulicznego, w sąsiedztwie alei drzew – pomnika przyrody zlokalizowanego na nieruchomościach o numerach ewidencyjnych: 103 obręb 71 stanowiącej pas drogowy ulicy Janowskiej w Siedlcach oraz 20 obręb 71 położonej przy ulicy Janowskiej 104 w Siedlcach.
15). Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr IX/85/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 maja 2015 r. zmieniającej uchwałę Nr XXX/708/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej ze środków budżetu miasta przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
16). Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Siedlcach przy ulicy Karola Szymanowskiego.
17). Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości Miasta Siedlce, położonej we wsi Wola Suchożebrska gm. Suchożebry.
18). Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony udziału w nieruchomości stanowiącej własność miasta Siedlce położonej w Siedlcach przy ulicy Kleeberga.
19). Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 18, położonego w Siedlcach przy ulicy 11 Listopada 41.
20). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce.
21). Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2015 rok.
22). Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w zakładach opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej oraz zakładzie karnym znajdujących się na terenie miasta Siedlce w których odbędzie się głosowanie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
23). Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Siedlce.
24). Informacja o złożonych interpelacjach Radnych.
25). Informacja o złożonych interpelacjach Radnych.
26). Zamknięcie obrad.

4 komentarze

 1. on dodano 6 lat temu

  Ciekawe czy radni w ramach interpelacji zapytają ile watów energii elektrycznej sprzedało siedleckie PEC w związku z dużym zapotrzebowaniem na energię w okresie ostatnich upałów , gdy brakło energii w sieciach państwowych. W związku z takimi kłopotami w sieci wg mnie powinny pracować oba urządzenia wytwarzające prąd

 2. do onego dodano 6 lat temu

  to o PEC to dobre, haha

 3. ciekawe co odstawi Sitnik dodano 6 lat temu

  Wymusi ponowne przyznanie Aleksandrii i będzie to nagrywał?:)

  • troche chyba wam przeszkadza to nagrywanie dodano 6 lat temu

   nie czujecie się już tak komfortowo i dobrze

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?