SPIN

sesja miejska: mecenasi sportu i kultury, budżet, miejscowe plany zagospodarowania

Aneta Borkowska poniedziałek, 29 stycznia 2018, 13:23 Aktualnie

W najbliższą środę (31 stycznia) o godz. 10. w sali konferencyjnej siedleckiego urzędu odbędzie się XLV Sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:

1). Otwarcie obrad.

2). Wnioski do porządku obrad.

3). Przyjęcie protokołów XLIII i XLIV Sesji.

4). Sprawozdanie Prezydenta Miasta Siedlce z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2017 r.

5). Podjęcie uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Siedlce oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze miasta Siedlce.

6). Podjęcie uchwały w sprawie przyznania tytułów: Złotego Mecenasa Siedleckiego Sportu, Złotego Mecenasa Siedleckiej Kultury, Mecenasa Siedleckiego Sportu i Mecenasa Siedleckiej Kultury za 2017 rok.

7). Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia działek nr 1/47, 1/48 i 1/50 obręb 120 wchodzących w skład pasa drogowego ul. Targowej w Siedlcach kategorii drogi gminnej i wyłączenia ich z użytkowania.

8). Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Siedlce, położonej przy ulicy Młynarskiej 15C.

9). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/279/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 31.08.2016 r.

10). Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego przez Prezydenta Miasta Siedlce.

11). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/708/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej ze środków budżetu miasta przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

12). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Siedlce na lata 2018-2035.

13). Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2018 rok. (uzasadnienie)

14). Informacja o złożonych interpelacjach Radnych.

15). Odpowiedzi na zapytania Radnych.

16). Zamknięcie obrad.

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?