SPIN

Sesja miejska: sprawozdania, plan zagospodarowania pomiędzy Pułaskiego – Sienkiewicza, podział miasta na okręgi wyborcze

Aneta Borkowska poniedziałek, 19 marca 2018, 11:16 Aktualnie

W najbliższy piątek (23 marca) o godz. 10. odbędzie się Sesja Rady Miasta Siedlce. Sala konferencyjna urzędu.

Porządek obrad:

1). Otwarcie obrad.

2). Wnioski do porządku obrad.

3). Przyjęcie protokołu XLVI Sesji.

4). Informacja nt. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta w 2017 roku.

5). Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta w 2017 roku.

6). Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w 2017 roku.

7). Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w 2017 roku.

8). Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu systemu pieczy zastępczej w 2017 roku.

9). Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2017 roku.

10). Sprawozdanie z realizacji w 2017 roku Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych.

11). Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2017 roku.

12). Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 roku.

13). Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Statutu jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Żłobek w Siedlcach.

14). Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych przez Miasto Siedlce ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r.

15). Podjęcie uchwały sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2018 roku.

16). Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Siedlce.

17). Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ulicami Pułaskiego – Sienkiewicza.

18). Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie „Południowej Dzielnicy Przemysłowej”.

19). Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Siedlcach przy ulicy Ogrodowej i Piaski Starowiejskie.

20). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/708/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej ze środków budżetu miasta przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

21). Podjęcie uchwały w sprawie podziału miasta Siedlce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu. (uzasadnienie)

22). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Siedlce na lata 2018-2035.

23). Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2018 rok. (uzasadnienie)

24). Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta.

25). Informacja o złożonych interpelacjach Radnych.

26). Odpowiedzi na zapytania Radnych.

27). Odpowiedzi na zapytania Radnych do sprawozdania Prezydenta Miasta.

28). Zamknięcie obrad.

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?