SPIN

Sesja miejska: obligacje, budżet obywatelski, nieruchomości

Aneta Borkowska poniedziałek, 27 sierpnia 2018, 07:25 Aktualnie

W najbliższy czwartek (30 sierpnia) o godz. 10. odbędzie się Sesja Rady Miasta Siedlce. Sala konferencyjna urzędu.

Porządek obrad:

1). Otwarcie obrad.

2). Wnioski do porządku obrad.

3). Przyjęcie protokołów LII i LIII Sesji.

4). Monitoring zmian zachodzących na obszarze rewitalizacji miasta Siedlce.

5). Sprawozdanie z realizacji Programu „Senior 65+”.

6). Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach.

7). Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach.

8). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr X/202/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

9). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/539/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych przez Miasto Siedlce ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r.

10). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/314/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 października 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia przez osoby bezdomne odpłatności za pobyt w schronisku.

11). Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Siedlce, położonej przy ulicy Młynarskiej 15M.

12). Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Siedlce, położonej przy ulicy Młynarskiej 15L.

13). Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Miasta Siedlce, położonej przy ulicy Rynkowej róg 11 Listopada.

14). Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia działki nr 279/1 obręb 91 oraz działek nr 80/1, 80/2, 80/3, 80/4, 80/5, 80/6, 80/7, 80/8, 80/9, 80/10, 80/11, 80/12 i 80/14 z obrębu 133 stanowiących część pasa drogowego ul. Adama Asnyka w Siedlcach kategorii drogi gminnej i wyłączenia jej z użytkowania.

15). Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w zakładach opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej oraz zakładzie karnym znajdujących się na terenie miasta Siedlce, w których przeprowadzone będzie głosowanie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

16). Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie należności pieniężnych Miasta Siedlce do rejestru Należności Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych, które są przekazywane do Rejestru Należności Publicznoprawnych.

17). Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach budżetu obywatelskiego.

18). Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Siedlce oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i zakupu. (uzasadnienie)

19). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Siedlce na lata 2018-2035.

20). Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2018 rok. (uzasadnienie)

21). Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Siedlce.

22). Informacja o złożonych interpelacjach Radnych.

23). Odpowiedzi na zapytania Radnych.

24). Zamknięcie obrad.

Komentarze (1)

  1. JAN dodano 3 lata temu

    Wyprzedadzą zadłużą i wine zwalą na Sitnika takie to są aparatczyki z PiS i siedleckiego towarzystwa wzajemnej adoracji STSu/

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?