SPIN

Sesja miejska: blok na Pułaskiego, absolutorium dla prezydenta

Aneta Borkowska poniedziałek, 21 czerwca 2021, 11:41 Aktualnie

W najbliższy czwartek (24 czerwca) o godzinie 10. odbędzie się Sesja Rady Miasta Siedlce. Będzie ją można śledzić podczas transmisji video, która prowadzona będzie online na stronie www.siedlce.pl

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ul. Kazimierza Pułaskiego (w głębi) w Siedlcach.
 4. Debata nad Raportem o stanie Miasta Siedlce za 2020 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Miasta Siedlce.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu miasta Siedlce za 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miasta Siedlce wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania projektu zmian w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Miasta Siedlce do zaopiniowania.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z „Zalewu Muchawka”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Miasta Siedlce, położonej przy ulicy Piaski Zamiejskie z przeznaczeniem na cele rolne.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Miasta Siedlce, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 27/5 z obrębu 10, położonej przy ulicy Piaski Zamiejskie z przeznaczeniem na cele rolne.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej w Siedlcach przy ulicy Gospodarczej oraz na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXIV/359/2021 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie hulajnóg elektrycznych z dróg na terenie miasta Siedlce i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji ich usunięcia i odstąpienia od jej usunięcia na rok 2021.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie finansowania zadań oświatowych w Mieście Siedlce.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2021-2039.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2021 rok.
 19. Przyjęcie protokołu XXXVI Sesji.
 20. Zamknięcie obrad.

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?