SPIN

Sesja miejska: współpraca z organizacjami pozarządowymi, petycja „Stop segregacji sanitarnej”

Aneta Borkowska poniedziałek, 25 października 2021, 08:28 Aktualnie

W najbliższy czwartek (28 października) o godzinie 10. odbędzie się Sesja Rady Miasta Siedlce. Będzie ją można śledzić podczas transmisji video.

Porządek obrad
1. Otwarcie obrad.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Informacja nt. działalności „Domu pod Kasztanami Domu Dziecka w Siedlcach oraz „Domu pod Dębami” Domu Dziecka w Siedlcach.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Siedlcach na zbycie środka trwałego.
5. Informacja na temat realizacji programu osłonowego w zakresie dożywiania.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Miasta Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Miasto Siedlce.
8. Podjęcie uchwały w sprawie petycji dotyczącej standardów przejrzystości w funkcjonowaniu Rady Miasta Siedlce, dbania o jej wizerunek i wizerunek Miasta Siedlce oraz wzmocnienia zaufania obywateli do organów samorządu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie petycji „Stop segregacji sanitarnej”.
10. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wyników kontroli przeprowadzonej w Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. w zakresie współpracy ze Stowarzyszeniami, Fundacjami i innymi podmiotami w przedmiocie korzystania z obiektów Spółki w latach 2019-2020.
11. Informacja nt. działalności Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Spółce pod nazwą Agencja Rozwoju Miasta Siedlce Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zadań własnych Miasta Siedlce.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2021-2037.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2021 rok.
15. Przyjęcie protokołu XLII Sesji.
16. Zamknięcie obrad.

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?