SPIN

Sesja miejska: absolutorium, podwyżki opłat za śmieci, blok przy Pułaskiego

Aneta Borkowska czwartek, 23 czerwca 2022, 06:25 Aktualnie

W najbliższy wtorek (28 czerwca) o godzinie 10. odbędzie się Sesja Rady Miasta Siedlce. Będzie ją można śledzić podczas transmisji video.

Porządek obrad
1. Otwarcie obrad.
2. Ślubowanie Radnego.
3. Wnioski do porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska popierającego utworzenie w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach studiów na kierunku lekarskim.
5. Debata nad Raportem o stanie Miasta Siedlce za 2021 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Miasta Siedlce.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu miasta Siedlce za 2021 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miasta Siedlce wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału obszaru miasta Siedlce na sektory, w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Nowych Siedlec.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach za rok obrotowy 2021.
14. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Siedlce do porozumienia międzygminnego dotyczącego sporządzenia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Gmin Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce 2030+ (Sustainable Urban Mobility Plan – SUMP).
16. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce na lata 2022-2030.
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe na terenie Miasta Siedlce, a także sposobu jej rozliczania i sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
18. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLIX/556/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej i nauczycieli kształcenia na odległość oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość zmienioną Uchwałą Nr XII/138/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 sierpnia 2019 roku.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Siedlcach przy ul. Żaboklickiej.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony tj. na okres 3 lat części nieruchomości stanowiących własność Miasta Siedlce, położonych w Siedlcach na tzw. „Błoniach Siedleckich” z przeznaczeniem na cele rolne.
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Siedlce, położonej przy ulicy Poniatowskiego.
22. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy Skwer im. Konstantego Domagały.
23. Podjęcie uchwały sprawie nadania nazwy ulicy Jedność.
24. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługą na parterze, z garażem podziemnym, przy ul. Kazimierza Pułaskiego (w głębi) wraz z inwestycją towarzyszącą polegającą na budowie zjazdu.
25. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w ramach budżetu obywatelskiego.
26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2022-2038.
27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Miasta Siedlce na 2022 rok.
28. Przyjęcie protokołu LII Sesji.
29. Zamknięcie obrad.

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?