SPIN

Sesja miejska: stan bezrobocia, blok przy Sulimów, podatki

Aneta Borkowska poniedziałek, 21 listopada 2022, 15:32 Aktualnie

W najbliższy czwartek (24 listopada) o godzinie 10. odbędzie się Sesja Rady Miasta Siedlce. Będzie ją można śledzić podczas transmisji video.

Porządek obrad
1. Otwarcie obrad.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Informacja o stanie bezrobocia w mieście.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Siedlcach w 2023 roku.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr L/494/2022 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych przez Miasto Siedlce ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Miasta Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, parkingu na samochody osobowe, ciągu pieszo-jezdnego na działce nr geod. 56/1 obręb 76 przy ul. Starowiejskiej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 1 i 2 , budynek nr 1 z garażem podziemnym, parkingu, ciągu pieszo-jezdnego – na działkach nr geod. 113/9 i 113/11 obr. 113 przy ul. Sulimów w Siedlcach.
9. Informacja nt. realizacji zadań oświatowych miasta Siedlce za rok szkolny 2021/2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu przejazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców na terenie Miasta Siedlce.
11. Informacja nt. stanu zieleni na terenach komunalnych.
12. Informacja w sprawie podmiotów, w których będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna w 2023 roku.
13. Informacja w sprawie wyznaczenia podmiotów, na rzecz których skazani Zakładu Karnego w Siedlcach mogą wykonywać prace społeczne w 2023 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie miasta Siedlce i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu i odstąpienia od jego usunięcia na rok 2023.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w roku 2023.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w roku 2023.
17. Informacje: Wojewody Mazowieckiego, Urzędu Skarbowego w Siedlcach, Urzędu Skarbowego Warszawa Wawer, Prezydenta Miasta, Przewodniczącego Rady Miasta nt. analizy oświadczeń majątkowych.
18. Przyjęcie protokołów LVIII i LIX Sesji.
19. Zamknięcie obrad.

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?