SPIN

Sesja miejska: opłaty za żłobek, budżet obywatelski, emisja obligacji

Aneta Borkowska piątek, 24 marca 2023, 13:43 Aktualnie

W najbliższy czwartek (30 marca) o godzinie 10. odbędzie się Sesja Rady Miasta Siedlce. Będzie ją można śledzić podczas transmisji video.

Porządek obrad
1. Otwarcie obrad.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta.
4. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta.
5. Informacja z działalności Straży Miejskiej.
6. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.
7. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu systemu pieczy zastępczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kwoty jednostkowej, będącej podstawą ustalenia kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach, utworzonego przez organizację pozarządową.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/139/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Miasto Siedlce oraz określenia warunków częściowego zwolnienia od ich ponoszenia.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejskiego Żłobka w Siedlcach.
11. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych przez Miasto Siedlce ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 r.
13. Informacja nt. stanu zieleni na terenach komunalnych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Społecznej Komisji Gospodarki Mieszkaniowej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Stanisława Staszica w Siedlcach.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica w Siedlcach.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Siedlcach.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. gen. Władysława Sikorskiego w Siedlcach.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. gen. Józefa Bema w Siedlcach.
21. Podjęcie uchwały w sprawie złożenia wniosku do Ministra Obrony Narodowej o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w IX Liceum Ogólnokształcącym w Siedlcach wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Siedlcach.
22. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr VII/64/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Siedlce oraz określenia granic ich obwodów od 1 września 2019 roku zmienioną Uchwałą Nr XVIII/219/2020 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 stycznia 2020 roku.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Okrężnej, Wintera i Dzieci Zamojszczyzny w Siedlcach.
24. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn.: Szpital i Parki w Siedlcach.
25. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego niezabudowanych nieruchomości miejskich, położonych w Siedlcach przy ulicy Generała Ignacego Prądzyńskiego 12 i 14.
26. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Siedlcach przy ul. Starowiejskiej.
27. Sprawozdanie okresowe o stanie realizacji projektów Budżetu Obywatelskiego Miasta Siedlce, wybranych do realizacji w 2023 roku.
28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2023-2040.
29. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2023 rok.
30. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Siedlce oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
31. Przyjęcie protokołu LXV Sesji.
32. Zamknięcie obrad.
Portal informacyjny przygotowany w oparciu o system zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl
Polecamy: System do zdalnych głosowań | Aktualności samorządowe | Transmisje z obrad sesji | Napisy do filmów z sesji | System dla sygnalistów

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?