SPIN

Sesja miejska: sprawozdania, ulgi dla seniorów z gminy w MPK, przenoszenie klas do innych szkół

Aneta Borkowska wtorek, 22 maja 2018, 07:10 Aktualnie

W najbliższy piątek (25 maja) o godz. 12. odbędzie się Sesja Rady Miasta Siedlce. Sala konferencyjna urzędu.

Porządek obrad:

1). Otwarcie obrad.

2). Wnioski do porządku obrad.

3). Przyjęcie protokołu XLIX Sesji.

4). Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Siedlce w 2017 roku.

5). Sprawozdanie z działalności Przedsiębiorstwa Energetycznego Sp. z o.o.

6). Sprawozdanie z działalności Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

7). Sprawozdanie z działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o.

8). Sprawozdanie z działalności Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.

9). Sprawozdanie z działalności Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

10). Sprawozdanie z działalności Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.

11). Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Siedlce z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku.

12). Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr X/104/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe o charakterze użyteczności publicznej organizowane przez Miasto Siedlce środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz w sprawie ustalenia kategorii osób uprawnionych do przejazdów ulgowych.

13). Podjęcie uchwały w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego niektórym uczniom oddziałów klasy III oraz uczniom oddziałów klasy VI w publicznych szkołach podstawowych, powstałych z przekształcenia gimnazjów.

14). Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Siedlcach w 2018 roku.

15). Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach za rok obrotowy 2017 i podziału zysku.

16). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Siedlce na lata 2018-2035.

17). Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2018 rok. (uzasadnienie)

18). Informacja o złożonych interpelacjach Radnych.

19). Odpowiedzi na zapytania Radnych.

20). Zamknięcie obrad.

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?